ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Thai) (3 ก.พ. 2552)
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Thai) ต้นทุนโลจิสติกส์ปี 2550 สูงถึงร้อยละ 18.9 ของ GDP
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Full Version) (3 ก.พ. 2552)
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Full Version)
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ปาฐกถาพิเศษ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการ สศช. (21 ม.ค. 2552)
ปาฐกถาพิเศษ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการ สศช. สุดผมคิดว่า สำคัญที่สุดสำหรับวิกฤติปี 52 ก่อนที่ผมคงจะพูดคุยว่ามันจะเกิดอะไร ขึ้น ก็คือความเพียร ถ้าเราปฏิบัติได้ทั้งสามหลักเนี่ย ผมคิดว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในปี 40 ที่ เราผ่านมาได้อย่างสบาย ๆ และก็สามารถขึ้นมายืนด้วยขาของเราเองได้ ก็จะผ่านพ้นไป แต่สิ่งที่ สำคัญที่สุดก็คือกลับมาคิดในคุณธรรมเมื่อ มันผ่านพ้นไปนำมาเป็นความรู้นำมาเป็นบทเรียน นี่ ล่ะคือภูมิคุ้มกันต่อภาวะของระบบการเปลี่ยนแปลง
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ (21 ม.ค. 2552)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ เมื่อ เวลา 7.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2552 ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.จำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตร เ นื่อ ง ใ น โ อ ก า ส วัน ขึ้น ปีใ ห ม่ 2552 เ พื่อ ค ว า ม เ ป็น สิริม ง ค ล ณ บริเวณหน้าอาคารสุริยานุวัตร
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
รวมพลังศิษย์เก่า สศช. ชี้ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย” (29 ส.ค. 2551)
รวมพลังศิษย์เก่า สศช. ชี้ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย” ศิษย์เก่า สศช. แนะวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ ปี 2570 ต้องยึดโยงคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และ อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
นพ.สุรพงษ์ฯ ร่วมให้ความเห็นวิสัยทัศน์ประเทศไทย... สู่ปี 2570 (5 ส.ค. 2551)
นพ.สุรพงษ์ฯ ร่วมให้ความเห็นวิสัยทัศน์ประเทศไทย... สู่ปี 2570 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเรื่องกรอบ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย... สู่ปี 2570” ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 โดยมี ดร.พนัส สิมะเสถียร เป็นประธานในการประชุม
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคใต้ (30 ก.ค. 2551)
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคใต้ การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่งความพอเพียงใน ระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายเครือข่ายและจำนวนผู้นำแห่ง ความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค โดยมีผู้ร่วม เสวนาประกอบด้วย ผู้นำองค์กรและชุมชนที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้แทนจังหวัด สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน รวมจำนวนประมาณ 120 คน
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ระดมวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ สร้างเครือข่าย ร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ (30 ก.ค. 2551)
ระดมวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ สร้างเครือข่าย ร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว ทางการดำเนินงานธนาคารสมอง และส่งเสริมบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองในการร่วมพัฒนา ประเทศ รวมทั้งเพื่อให้วุฒิอาสาได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็นในอันที่จะนำความรู้ ความ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 ไปสู่การปฏิบัติใน ลักษณะของการดำเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคกลาง (30 ก.ค. 2551)
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคกลาง การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่งความพอเพียงใน ระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายเครือข่ายและจำนวนผู้นำแห่ง ความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค โดยมีผู้ร่วม เสวนาประกอบด้วย ผู้นำองค์กรและชุมชนที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้แทนจังหวัด สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน รวมจำนวนประมาณ 130 คน
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ ระดมพลัง สร้างเครือข่าย พัฒนาประเทศ (30 ก.ค. 2551)
วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ ระดมพลัง สร้างเครือข่าย พัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองในการ ร่วมพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้วุฒิอาสาได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำความรู้ และ ประสบการณ์มาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 ไปสู่การปฏิบัติในลักษณะของการ ดำเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อสร้าง เครือข่ายการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันของวุฒิอาสากับหน่วยงานต่างๆ
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
สศช. ระดมสมองวางกรอบแนวคิดการจัดทำนโยบายประชากร (30 ก.ค. 2551)
สศช. ระดมสมองวางกรอบแนวคิดการจัดทำนโยบายประชากร พบว่า ประชากรไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจาก 62.24 ล้านคนในปี 2543 เป็น 70.65 ล้านคนในปี 2568 และเริ่มลดลงเหลือ 70.63 ล้านคนในปี 2573 เนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงจาก 1.81 ในปี 2543 เป็น 1.60 ในปี 2549 และลดลงเหลือ 1.35 ในปี 2573
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค จ.เชียงใหม่ (15 ก.ค. 2551)
สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค จ.เชียงใหม่ สศช. ชี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ทุกคนเริ่มได้ด้วยตนเอง ใน การเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค:การขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความ พอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายแกนนำใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
สรุปผลการประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2550 ณ สปป.ลาว (สะหวันเขต) เวียดนาม (ดานัง เว้ ฮอยอัน) (23 มิ.ย. 2551)
สรุปผลการประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2550 ณ สปป.ลาว (สะหวันเขต) เวียดนาม (ดานัง เว้ ฮอยอัน) ผลการหารือ กับหน่วยงานการท่องเที่ยวของแขวงสะหวันเขต พบว่าการท่องเที่ยวใน แขวงสะหวันเขต ซึ่งเป็นเมืองชายแดนของ สปป.ลาว กำลังอยู่ในช่วงการปรับตัวหลายด้าน ทั้งทางด้าน การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะ Eco – Tourism ที่ประชาชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท่องเที่ยวด้วย
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ผลการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือ เขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย -ไทย (IMT-GT Summit) ครั้งที่ 3 (23 มิ.ย. 2551)
ผลการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือ เขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย -ไทย (IMT-GT Summit) ครั้งที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ หลักของสามประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT Summit) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเป็นการประชุม คู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 13 (ASEAN Summit) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
Press Release Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) (23 มิ.ย. 2551)
Press Release Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
Opening Remarks on Sustainable Development Strategies in Asia By Mr. Arkhom Termpittayapaisith (23 มิ.ย. 2551)
Opening Remarks on Sustainable Development Strategies in Asia By Mr. Arkhom Termpittayapaisith
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคอีสาน (11 มิ.ย. 2551)
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคอีสาน เลขาธิการฯ กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่ง ความพอเพียงในระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายจำนวนผู้นำ แห่งความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำที่น้อมนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค ตลอดจนสร้างเวที เศรษฐกิจพอเพียงสาธารณะในการขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค เริ่มต้นจากภาคอีสาน (11 มิ.ย. 2551)
สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค เริ่มต้นจากภาคอีสาน ดร. สุเมธ ชี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว ทุกคนเริ่มได้ด้วยตนเอง ในการเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค:การขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความ พอเพียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายผลแกนนำ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
สศช. จัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยปี 2543-2573 (11 มิ.ย. 2551)
สศช. จัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยปี 2543-2573 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดทำ “การคาด ประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573” พบว่า ประชากรไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจาก 62.24 ล้านคนในปี 2543 เป็น 70.65 ล้านคนในปี 2568 และเริ่มลดลงเหลือ 70.63 ล้านคนในปี 2573 เนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงจาก 1.81 ในปี 2543 เป็น 1.60 ในปี 2549 และลดลงเหลือ 1.35 ในปี 2573
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคเหนือ (11 มิ.ย. 2551)
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคเหนือ ดร.สุทิน กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่ง ความพอเพียงในระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายจำนวนผู้นำ แห่งความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำที่น้อมนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค ตลอดจนสร้างเวที เศรษฐกิจพอเพียงสาธารณะในการขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์