ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28  แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  (The 28th IMT-GT Ministerial Meeting) (16 ก.ย. 2565)
อ่าน 9 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนฯ 13 ณ จังหวัดขอนแก่น (14 ก.ย. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
สศช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาทางวิชาการ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของสายงานเศรษฐกิจมหภาค การประเมินผล และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (14 ก.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (13 ก.ย. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ” (13 ก.ย. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
สศช. ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการผลิตและบริการ  ภายใต้โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน (12 ก.ย. 2565)
อ่าน 2 ครั้ง
สศช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การเตรียมการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) หมุดหมายที่ 1 ” (7 ก.ย. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2 ก.ย. 2565)
อ่าน 7 ครั้ง
ขอชี้แจงกรณีการลงพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. (2 ก.ย. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
สภาพัฒน์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางบูรณาการแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่ กับ สกสว. และ มท. (1 ก.ย. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
สศช. จัดหลักสูตร STRONG NESDC (กิจกรรมภาคปฏิบัติ) ประจำปีงบประมาณ 2565 และทำกิจกรรมเพื่อสังคม (1 ก.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดปัตตานี (31 ส.ค. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
รัฐสภารับทราบแผนฯ 13 ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้ 1 ต.ค. 65 สภาพัฒน์พร้อมจัดประชุมประจำปี 2565 เตรียมขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ (30 ส.ค. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
สศช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Committee)  ครั้งที่ 2/2565 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  (29 ส.ค. 2565)
อ่าน 2 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดปัตตานีและสงขลา (26 ส.ค. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
สภาพัฒน์ เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส  2  ปี 2565 (26 ส.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา (23 ส.ค. 2565)
อ่าน 15 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก  เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ ณ จังหวัดราชบุรีและปทุมธานี (22 ส.ค. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2565  ณ จังหวัดอุบลราชธานี (22 ส.ค. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (19 ส.ค. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์