ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ภาครัฐผนึกกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน (12 มิ.ย. 2550)
ภาครัฐผนึกกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พอเพียงสู่ชุมชน รวมทั้งรับทราบการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นกลไกสำคัญที่ร่วมเป็นพลังในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ตลอดจนระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางที่จะ ร่วมกันทำงานในลักษณะบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งจะทำให้เกิดความประหยัด ลดความซ้ำซ้อน และลดความสับสนของชุมชน
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ งานวิทยากรตัวคูณ เศรษฐกิจพอเพียง (12 มิ.ย. 2550)
ประชาสัมพันธ์ งานวิทยากรตัวคูณ เศรษฐกิจพอเพียง สศช. เป็น “โต้โผ” จัดฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง เน้นอบรมหัวกะทิ จากภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน การดำเนินชีวิต หวังฝึกอบรมแกนนำจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป เชิญผู้สนใจเข้าร่วมได้
ดาวน์โหลด 295 ครั้ง
สศช. จัดอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณขยายเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (12 มิ.ย. 2550)
สศช. จัดอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณขยายเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดการ ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค เพื่อสร้างวิทยากรนำ ความรู้ไปขยายผลอย่างกว้างขวางและมี ประสิทธิภาพ โดย ศาสตราจารย์ น.พ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการ ฝึกอบรมและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้”
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
นายกฯ เปิดโครงการ พ.ศ. พอเพียง (12 มิ.ย. 2550)
นายกฯ เปิดโครงการ พ.ศ. พอเพียง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธาน ได้ร่วมกับบริษัท เจ เอส แอล จำกัด จัดทำโครงการ “พ.ศ.พอเพียง” เพื่อ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชนชาวไทยเกิดความตื่นตัว สนใจ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของเศรษฐกิจ พอเพียง และเกิดการตั้งปณิธานที่จะนำ แนวคิดปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันและการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
ดาวน์โหลด 653 ครั้ง
เชิญร่วมเรียนรู้ “เศรษฐกิจพอเพียง” กับ “ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง” ทุกพฤหัส (9 ม.ค. 2550)
เชิญร่วมเรียนรู้ “เศรษฐกิจพอเพียง” กับ “ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง” ทุกพฤหัส คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจับมือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรม ประชาสัมพันธ์ ผลิตรายการ “ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง” ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30-11.00 น. หวัง สร้างห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชาติ เริ่ม 5 ต.ค. นี้
ดาวน์โหลด 229 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดเวทีระดับชาติสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำภาครัฐ-เอกชน (9 ม.ค. 2550)
สภาพัฒน์จัดเวทีระดับชาติสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำภาครัฐ-เอกชน
ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
สศช. พัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข (9 ม.ค. 2550)
สศช. พัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเป้าประสงค์หลักเพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน” ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงจำเป็นต้อง พัฒนา “ดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย” ขึ้น โดยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาได้มีกระบวนการ ระดมความคิดเห็นและความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร และภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมวางกรอบแนวคิดการ พัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
สศช. เปิดศูนย์ข้อมูลโออีซีดีแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย (9 ม.ค. 2550)
สศช. เปิดศูนย์ข้อมูลโออีซีดีแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) จะจัดให้มีพิธีเปิดศูนย์เผยแพร่ข้อมูลและสิ่งพิมพ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD Depository Library) ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์บริการข้อมูล อาคาร 4 สศช. ริมถนนหลานหลวง โดยจะมี ผู้แทนจาก OECD กระทรวงการต่างประเทศ และผู้บริหาร สศช. ร่วมในพิธี
ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
การประชุมประจำปี “แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 : สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” (9 ม.ค. 2550)
การประชุมประจำปี “แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 : สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้ง รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ 9 และเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนฯ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่ง สศช. จะนำความคิดเห็นไปปรับปรุงร่างแผนฯ 10 เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจน เกิดจาก กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
วุฒิอาสาธนาคารสมอง สศช. จัดสอนวิชาชีพทำสิ่งประดิษฐ์ (9 ม.ค. 2550)
วุฒิอาสาธนาคารสมอง สศช. จัดสอนวิชาชีพทำสิ่งประดิษฐ์ ธนาคารสมอง สศช. ร่วมกับสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง นนทบุรี จัดกิจกรรมสอนวิชาชีพ ให้แก่ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ โดยวุฒิอาสาธนาคารสมองที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านวิชาชีพ สาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับการสงเคราะห์สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและ ความถนัด โดยกำ หนดเปิดสอนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
สศช. จับมือ ก.พ. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (9 ม.ค. 2550)
สศช. จับมือ ก.พ. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้แก่ ครม. ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารภาคธุรกิจ และสื่อมวลชน รวม 750 คน โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็น ประธานเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการบริหารประเทศตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57]

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์