ข่าวสาร/กิจกรรม
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 29 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2559 โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการ นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบผลการจัดลำดับความสำคัญเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม  20 ลำดับแรก ซึ่งครอบคลุมทุกเป้าหมายและเป้าประสงค์ที่มีทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ร่วมกันจัดทำ Roadmap ที่ชัดเจนของ 20 ลำดับแรกโดยเร่งดำเนินการใน 10 เป้าประสงค์แรกในช่วง 5 ปีข้างหน้า ผ่านการจัดทำงบประมาณประจำปีและการจัดทำตัวชี้วัดร่วมของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีมติเห็นชอบแนวทางการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักแต่ละเป้าหมายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อคณะอนุกรรมการฯ ทุก 6 เดือน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการประชุมหารือการเข้าร่วมการติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review-VNR) ซึ่งประเทศไทยได้เห็นชอบการเข้าร่วมในเวทีติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ณ สำนักงาน สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค ในปี 2016 รวมถึงสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนผังความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี เรื่องข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางขับเคลื่อนต่อไป

ข่าว/ภาพ : รวีวรรณ  เลียดทอง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์