ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เพิ่มสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ NESDB Future Team รุ่นที่ 6 
วันที่ 15 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 531 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "NESDB Future Team รุ่นที่ 6” เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่หรือรับโอนของ สศช. ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ถึงปัจจุบัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมจำนวน 39 คน 

จากนั้นเป็นการเสวนาเกี่ยวกับภารกิจสายงานด้านต่างๆ ของ สศช. โดยมีผู้บริหารหรือผู้แทนสายงานเป็นวิทยากร ดังนี้ ด้านสังคมและเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดย นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการฯ ด้านการติดตามและประเมินผล การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และงานด้านการต่างประเทศ โดย ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการฯ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ โดย นายดนุชา  พิชยนันท์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการฯ ด้านการพัฒนาพื้นที่และภาค โดย นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการฯ และ นางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และ ดร.เติมทรัพย์  เตละกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ และด้านเศรษฐกิจ โดย นางพัชรินทร์  ศรีนพนิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัญชีงบดุลแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการอบรม คือ (1) เพื่อหล่อหลอมและเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ (2) เพื่อสร้างสมรรถนะหลักในเรื่องความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ สศช. สามารถเป็นกำลังสำคัญของรัฐ และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และ (3) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานในพื้นที่ การทำงานเป็นทีม และการสอนงาน 

การอบรมหลักสูตรโครงการ NESDB Future Team รุ่นที่ 6 ประกอบด้วย การอบรมภาคทฤษฎี การเรียนรู้องค์กร สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้าน การอบรมภาคปฏิบัติในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ การสัมมนาร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม (2) การศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจและสังคม และ (3) ศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
นพดล  ธัญญาดี : ข่าว
อมรเทพ  ศรีประเสริฐ : ภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์