ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ ระดมพลัง สร้างเครือข่าย พัฒนาประเทศ (30 ก.ค. 2551)
วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ ระดมพลัง สร้างเครือข่าย พัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองในการ ร่วมพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้วุฒิอาสาได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำความรู้ และ ประสบการณ์มาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 ไปสู่การปฏิบัติในลักษณะของการ ดำเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อสร้าง เครือข่ายการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันของวุฒิอาสากับหน่วยงานต่างๆ
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
สศช. ระดมสมองวางกรอบแนวคิดการจัดทำนโยบายประชากร (30 ก.ค. 2551)
สศช. ระดมสมองวางกรอบแนวคิดการจัดทำนโยบายประชากร พบว่า ประชากรไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจาก 62.24 ล้านคนในปี 2543 เป็น 70.65 ล้านคนในปี 2568 และเริ่มลดลงเหลือ 70.63 ล้านคนในปี 2573 เนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงจาก 1.81 ในปี 2543 เป็น 1.60 ในปี 2549 และลดลงเหลือ 1.35 ในปี 2573
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค จ.เชียงใหม่ (15 ก.ค. 2551)
สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค จ.เชียงใหม่ สศช. ชี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ทุกคนเริ่มได้ด้วยตนเอง ใน การเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค:การขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความ พอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายแกนนำใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
สรุปผลการประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2550 ณ สปป.ลาว (สะหวันเขต) เวียดนาม (ดานัง เว้ ฮอยอัน) (23 มิ.ย. 2551)
สรุปผลการประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2550 ณ สปป.ลาว (สะหวันเขต) เวียดนาม (ดานัง เว้ ฮอยอัน) ผลการหารือ กับหน่วยงานการท่องเที่ยวของแขวงสะหวันเขต พบว่าการท่องเที่ยวใน แขวงสะหวันเขต ซึ่งเป็นเมืองชายแดนของ สปป.ลาว กำลังอยู่ในช่วงการปรับตัวหลายด้าน ทั้งทางด้าน การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะ Eco – Tourism ที่ประชาชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท่องเที่ยวด้วย
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ผลการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือ เขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย -ไทย (IMT-GT Summit) ครั้งที่ 3 (23 มิ.ย. 2551)
ผลการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือ เขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย -ไทย (IMT-GT Summit) ครั้งที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ หลักของสามประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT Summit) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเป็นการประชุม คู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 13 (ASEAN Summit) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
Press Release Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) (23 มิ.ย. 2551)
Press Release Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
Opening Remarks on Sustainable Development Strategies in Asia By Mr. Arkhom Termpittayapaisith (23 มิ.ย. 2551)
Opening Remarks on Sustainable Development Strategies in Asia By Mr. Arkhom Termpittayapaisith
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคอีสาน (11 มิ.ย. 2551)
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคอีสาน เลขาธิการฯ กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่ง ความพอเพียงในระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายจำนวนผู้นำ แห่งความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำที่น้อมนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค ตลอดจนสร้างเวที เศรษฐกิจพอเพียงสาธารณะในการขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค เริ่มต้นจากภาคอีสาน (11 มิ.ย. 2551)
สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค เริ่มต้นจากภาคอีสาน ดร. สุเมธ ชี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว ทุกคนเริ่มได้ด้วยตนเอง ในการเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค:การขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความ พอเพียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายผลแกนนำ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
สศช. จัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยปี 2543-2573 (11 มิ.ย. 2551)
สศช. จัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยปี 2543-2573 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดทำ “การคาด ประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573” พบว่า ประชากรไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจาก 62.24 ล้านคนในปี 2543 เป็น 70.65 ล้านคนในปี 2568 และเริ่มลดลงเหลือ 70.63 ล้านคนในปี 2573 เนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงจาก 1.81 ในปี 2543 เป็น 1.60 ในปี 2549 และลดลงเหลือ 1.35 ในปี 2573
ดาวน์โหลด 610 ครั้ง
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคเหนือ (11 มิ.ย. 2551)
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคเหนือ ดร.สุทิน กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่ง ความพอเพียงในระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายจำนวนผู้นำ แห่งความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำที่น้อมนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค ตลอดจนสร้างเวที เศรษฐกิจพอเพียงสาธารณะในการขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
สศช. และธนาคารโลกร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ปี 2551 (8 พ.ค. 2551)
สศช. และธนาคารโลกร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ปี 2551 โดย ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Mr.Ian C. Porter ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารโลก สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกความ เข้าใจดังกล่าว ณ อาคารสุริยานุวัตร สศช.
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
สภาพัฒน์เปิด “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ให้เด็กทัศนศึกษาในงานวันเด็กปี (11 มี.ค. 2551)
สภาพัฒน์เปิด “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ให้เด็กทัศนศึกษาในงานวันเด็กปี เลขาธิการฯ กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ตั้งอยู่ภายในอาคาร สุริยานุวัตร อายุ 102 ปี ภายในบริเวณ สศช. ซึ่งอาคารนี้นับเป็นที่ทำการหลังแรกตั้งแต่ปี 2493 โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา อาคารนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ออกแบบโดยช่างชาวอิตาลีผู้ออกแบบพระที่นั่ง อนันตสมาคม และได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติที่ต้องอนุรักษ์ไว้
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
เด็กกว่า 500 คน เที่ยวงานวันเด็ก ณ“ พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ” (11 มี.ค. 2551)
เด็กกว่า 500 คน เที่ยวงานวันเด็ก ณ“ พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในวันนี้ให้ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีความสามารถในวันข้างหน้า เพื่อให้ มีความสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามแนวทาง ของแผนฯ 10
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
มอบสื่อการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง (11 มี.ค. 2551)
มอบสื่อการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ สื่อดีวีดีดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ โดยเนื้อหาของสื่อเป็นการรวบรวมรายการ พ.ศ. พอเพียง ใน ตอนที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับเยาวชน
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
สศช. จัดทำจดหมายข่าว “ภาวะสังคมรายเดือน” รายงานการเปลี่ยนแปลงอย่างทันสถานการณ์ (11 มี.ค. 2551)
สศช. จัดทำจดหมายข่าว “ภาวะสังคมรายเดือน” รายงานการเปลี่ยนแปลงอย่างทันสถานการณ์ เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นมา สำนักงานฯ ได้จัดทำรายงานภาวะ สังคมไทยรายไตรมาส นำเสนอต่อสาธารณชน เพื่อรายงานให้ทราบถึงภาวะสังคมไทยทั้งด้านคุณภาพคน ความมั่นคงทางสังคม พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน สิ่งแวดล้อม และเรื่องเด่นประจำไตรมาส ซึ่งได้รับ ความสนใจจากทั้งสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นอย่างดี จวบจนปัจจุบันนำเสนอแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี รวม 16 ฉบับ
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ความสำเร็จและผลงานร่วมในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (11 มี.ค. 2551)
ความสำเร็จและผลงานร่วมในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็นและสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนว ทางการดำเนินงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Bottom Up และเพื่อให้ทุกจังหวัดสร้าง ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ อย่างมีคุณภาพ เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดต่อไป
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
เลขาธิการสภาพัฒน์นำคณะเจ้าหน้าที่ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2551 (31 ม.ค. 2551)
เลขาธิการสภาพัฒน์นำคณะเจ้าหน้าที่ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2551 ดร. อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป บริเวณหน้าอาคารสุริยานุวัตร ซึ่งได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลของวันเริ่มต้นการทำงานในปี 2551 และเป็นขวัญกำลังใจให้ การปฏิบัติงานพัฒนาประเทศของสำนักงานฯ ลุล่วงไปได้ด้วยดี
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” (31 ม.ค. 2551)
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” วันนี้ (18 ธันวาคม 2550) เมื่อเวลา 8.00 น. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” พร้อมด้วยอดีต เลขาธิการฯ และผู้บริหาร สศช. โดยมี ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการ สศช. พร้อมผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ สศช. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
สภาพัฒน์และนักเขียนการ์ตูนชั้นแนวหน้าร่วมกันจัดทำหนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับประชาชน (31 ม.ค. 2551)
สภาพัฒน์และนักเขียนการ์ตูนชั้นแนวหน้าร่วมกันจัดทำหนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับประชาชน ทั้งนี้ ทีมนักเขียนการ์ตูนที่มาร่วมสร้างสรรค์งานการ์ตูนเรื่องดังกล่าว นำโดยศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) สุรพล พิทยาสกุล (พล ข่าวสด) และได้รับเกียรติจาก ชัย ราชวัตร เป็นผู้ วาดภาพปก สมชาย ปานประชา เป็นผู้วาดการ์ตูนแนะนำหนังสือการ์ตูนก่อนเข้าสู่เรื่องราวของ ความพอเพียง
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์