ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ร่วมชี้ทิศทางแผนฯ ๑๒ สู่จุดหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างยั่งยืน ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของ สศช. (14 ก.ย. 2558)
วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ...
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขนพ. ขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เห็นชอบพัฒนา ๖ คลัสเตอร์เป้าหมาย (8 ก.ย. 2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ขนพ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ณ ห้องภานุรังษีภายในศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๒ ท่าน เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติในฐานะกรรมการและเลขานุการ ขนพ. และ นายธานินทร์ ผะเอม ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านคลัสเตอร
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี ๒๕๕๘ เตรียมความพร้อมทุกฝ่าย (4 ก.ย. 2558)
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะทำงานอำนวยการด้านต่างๆ ๖ ชุด พร้อมทั้งฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานอำนวยการแต่ละชุด
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองของปี 2558 (3 ก.ย. 2558)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวภาวะสังคม
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (3 ก.ย. 2558)
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการซึ่งคณะอนุกรรมการฯ นี้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2558 และแนวโน้มปี 2558 (28 ส.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ผู้สูงอายุร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนฯ ๑๒ (25 ส.ค. 2558)
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กลุ่มผู้สูงอายุ และบรรยายเรื่อง “กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ” โดยมี นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช ประธานอนุกรรมการอ านวยการธนาคารสมอง ร่วมเป็นประธานในการ ระดมความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
รองเลขาธิการ สศช. บรรยายแนวทางการประเมินผลกระทบทางกฎหมายสู่การพัฒนากฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ (25 ส.ค. 2558)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบ ทางกฎหมาย (RIA) เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น : APEC Workshop on Developing RIA Guidelines as an Anti – Corruption Tool” จัดโดยกระทรวงยุติธรรมโดยมี นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายเรื่อง “RIA สู+การพัฒนากฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ” ณ ห0องกมลทิพย1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔ (20 ส.ค. 2558)
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
IMF หารือ สศช. ก่อนประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย (17 ส.ค. 2558)
IMF หารือ สศช. ก่อนประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย หัวข้อในการหารือประกอบด้วย (๑) ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มปี ๒๕๕๘ (๒) ประเด็นท้าทายและแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะปานกลาง และ (๓) สถานะความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่สาคัญ
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (14 ส.ค. 2558)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
หารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยส่งเสริมทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (14 ส.ค. 2558)
หารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยส่งเสริมทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการส่งเสริมการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ทาการเกษตรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการวางแผนการผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิต การใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม และสนับสนุนให้เกษตรกร ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ร่วมกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ผลการสัมมนา Thailand Development and Investment (14 ส.ค. 2558)
ผลการสัมมนา Thailand Development and Investment เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและการลงทุนในประเทศไทยแก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นประมาณ ๑๐๐ บริษัท โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Mr. Masayasu Hosumi ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ Mr. Hiroyuki Okajima ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขอไว้อาลัย "ฉลอง ปึงตระกูล" ผู้นำการจัดทำแผนพัฒนาประเทศฉบับแรกของไทย (10 ส.ค. 2558)
ขอไว้อาลัย "ฉลอง ปึงตระกูล" ผู้นำการจัดทำแผนพัฒนาประเทศฉบับแรกของไทย นายฉลอง ปึงตระกูล เลขาธิการท่านที่ ๒ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ(สศช.) เป็นผู้มีคุณูปการส าคัญยิ่งต่อประเทศไทย โดยท่านได้บุกเบิกการจัดท าแผนพัฒนาการ เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ สศช. ได้รับมอบหมายภารกิจนี้ ท่านได้ใช้ ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและการประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นระบบในการจัดท าแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการจนกระทั่งแผนฯ ส าเร็จลุล่วง และน ามาใช้เป็นกรอบพัฒนาประเทศไทย
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
หน่วยงานกลางร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (7 ส.ค. 2558)
หน่วยงานกลางร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ส าหรับผลการประชุมระดมความเห็นจากหน่วยงานกลางครั้งนี้ สศช. จะประมวลรวมกับผลการประชุม ระดมความคิดเห็นกลุ่มอื่นๆ อาทิ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม กก.สศช. และ อดีตผู้บริหาร สศช. และผลการประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค เพื่อปรับปรุงร่างทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
เยาวชนร่วมกาหนดทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (7 ส.ค. 2558)
เยาวชนร่วมกาหนดทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบทิศทาง การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ในมุมมองของเยวชน และระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนและการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้ง การขับเคลื่อนร่วมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ ต่อไป ตลอดจนน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กลุ่มคณะกรรมการ สศช. และอดีตผู้บริหาร สศช. (7 ส.ค. 2558)
ประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กลุ่มคณะกรรมการ สศช. และอดีตผู้บริหาร สศช. การประชุม ระดมความคิดเห็นคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตผู้บริหาร สศช. เรื่อง “ทิศทาง ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ระดมความคิดเห็นและเสนอผลศึกษาโครงการศึกษาต้นทุนขนส่งและโลจิสติกส์ใน GMS (6 ส.ค. 2558)
ระดมความคิดเห็นและเสนอผลศึกษาโครงการศึกษาต้นทุนขนส่งและโลจิสติกส์ใน GMS ล โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมประชุม ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี นำทีม ครม. ซ้อมปั่นจักรยาน ในกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” โดย รมช.คมนาคม เข้าร่วมซ้อม (6 ส.ค. 2558)
นายกรัฐมนตรี นำทีม ครม. ซ้อมปั่นจักรยาน ในกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” โดย รมช.คมนาคม เข้าร่วมซ้อม นายกรัฐมนตรีกล่าวหลังจากปั่นจักรยานว่า วันนี้ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งในการจัดกิจกรรม“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” พระองค์ทรงมีความเป็นห่วง ในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในการขับขี่จักรยาน และรับสั่งไม่ให้กังวลว่าจะปั่นไหวหรือไม่ไหว หรือปั่นนาน เกินไป เพราะกิจกรรมครั้งนี้มีพระราชประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้จักรยานมากขึ้น และให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการปั่นจักรยานในวันจัดกิจกรรมจะขี่ความเร็วไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (5 ส.ค. 2558)
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงตระหนักในคุณค่าความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษา เพราะการศึกษาจะสร้างโอกาสให้ได้เรียนรู้วิชาการความรู้ต่างๆ ที่จะ สามารถนํามาใช้ประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้สนองเบื้องพระยุคลบาทร่วมปฏิบัติงานใน“โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”นํามาซึ่งความปลื้มปิติแก่คณะผู้บริหารและข้าราชการของ สศช. อย่างหาที่สุดมิได้
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์