ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 (31 มี.ค. 2566)
อ่าน 32 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดเวทีสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ภาคใต้ (31 มี.ค. 2566)
อ่าน 50 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวที “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (24 มี.ค. 2566)
อ่าน 67 ครั้ง
สภาพัฒน์  มท.  พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม Kick Off  “การเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)”  หมุดหมายที่ 7 – 8 – 9 (20 มี.ค. 2566)
อ่าน 45 ครั้ง
หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประจำประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการ สศช. เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือกับ สศช. ในระยะต่อไป (20 มี.ค. 2566)
อ่าน 41 ครั้ง
ไทยขยายความร่วมมือกับ OECD เดินหน้าประเทศสู่มาตรฐานสากล (18 มี.ค. 2566)
อ่าน 46 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ณ จังหวัดชลบุรี (18 มี.ค. 2566)
อ่าน 40 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย (17 มี.ค. 2566)
อ่าน 34 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (16 มี.ค. 2566)
อ่าน 42 ครั้ง
ผู้บริหารและผู้แทนสายงาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดี และหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสุมทรสงคราม (15 มี.ค. 2566)
อ่าน 39 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) พื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (14 มี.ค. 2566)
อ่าน 49 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ณ จังหวัดเชียงใหม่ (9 มี.ค. 2566)
การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2566 (8 มี.ค. 2566)
อ่าน 90 ครั้ง
สภาพัฒน์จับมือภาคีการพัฒนา ลุยเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 สู่พื้นที่และตำบล (8 มี.ค. 2566)
อ่าน 78 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... กับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนของหน่วยงาน (7 มี.ค. 2566)
อ่าน 71 ครั้ง
ผู้แทน JICA เข้าพบเลขาธิการ สศช. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางการดำเนินงานในประเทศไทยและแนวทางความร่วมมือกับ สศช. ในอนาคต  (7 มี.ค. 2566)
อ่าน 40 ครั้ง
สศช. กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค (3 มี.ค. 2566)
อ่าน 66 ครั้ง
สศช. และ ILO ร่วมหารือโครงการ RISSC ในประเด็นโอกาสในการยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย (2 มี.ค. 2566)
อ่าน 60 ครั้ง
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวม ปี 2565 (2 มี.ค. 2566)
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee: EC) ครั้งที่ 1/2566 (28 ก.พ. 2566)
อ่าน 231 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์