ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.อุบลราชธานี
วันที่ 23 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 531 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและบรรยาย เรื่อง "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 84 คน 
ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการฯ ได้มอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” และ "สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต์” เพื่อร่วมเผยแพร่แนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จากนั้น นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ ได้บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากคณะศึกษาดูงานดังกล่าว   
 
วิสสุตา  บุญมี  ข่าว
ปราณี  ขวัญเกิด ภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์