ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดแนวคิดและทิศทางแผนฯ 11 ในการประชุมประจำปี 2552 ของ สศช. (3 ส.ค. 2552)
ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดแนวคิดและทิศทางแผนฯ 11 ในการประชุมประจำปี 2552 ของ สศช. ซึ่งที่ประชุมได้เห็น พ้องในวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2570 ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่ง ความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐาน ทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่าง มีศักดิ์ศรี”
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 15 (3 ส.ค. 2552)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 15 ที่ประชุมรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 5 ด้านที่ผู้นำ 6 ประเทศได้มอบหมายจากคราวประชุมสุดยอดผู้นำเมื่อเดือนมีนาคม 2551 คือ (1) แผนปฏิบัติการ พื้นที่เศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North–South Economic Corridor: NSEC) (2) แผนปฏิบัติการพื้นที่ เศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor: EWEC) (3) แผนปฏิบัติการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Strategic Framework and Action Plan) (4) แผนที่นำทางขยายความร่วมมือด้านพลังงาน (GMS Roadmap for Expanding Cooperation in Energy) และ (5) แผนงานความร่วมมือส่งเสริมการลงทุนในอนุภูมิภาค (Work Program for GMS Investment Cooperation)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
สศช. จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโส (GMS) ครั้งที่ 15 (13 ก.ค. 2552)
สศช. จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโส (GMS) ครั้งที่ 15 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา GMS ในระยะ 3 ปีข้างหน้า และหลังจากปี 2555 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานสำคัญของ แผนงาน GMS ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปิดเดินรถระหว่างไทย-ลาว - เวียดนาม ตามแนวพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
สศช.ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก (5 มิ.ย. 2552)
สศช.ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก นิทรรศการของ สศช. ประกอบด้วยบอร์ดเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้” พร้อม ทั้งได้นำหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปแจก ประกอบด้วย หนังสือและสมุดบันทึกหลักการทรง งาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชีวิตพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแผ่นพับ แนะนำพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) มอบนโยบายแก่ สศช. (27 มี.ค. 2552)
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) มอบนโยบายแก่ สศช. การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559)* : ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโดยคำนึงถึงแนวโน้มกระแสหลักในการเปลี่ยนแปลงของโลก และกระบวนการ ประชาธิปไตยในประเทศ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา ประเทศในระยะยาวที่มีเสถียรภาพและความมั่นคง
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Eng) (3 ก.พ. 2552)
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Eng) Thailand’s Logistics Costs in 2007 Remained High at 18.9 Percent of GDP
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Thai) (3 ก.พ. 2552)
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Thai) ต้นทุนโลจิสติกส์ปี 2550 สูงถึงร้อยละ 18.9 ของ GDP
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Full Version) (3 ก.พ. 2552)
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Full Version)
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ปาฐกถาพิเศษ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการ สศช. (21 ม.ค. 2552)
ปาฐกถาพิเศษ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการ สศช. สุดผมคิดว่า สำคัญที่สุดสำหรับวิกฤติปี 52 ก่อนที่ผมคงจะพูดคุยว่ามันจะเกิดอะไร ขึ้น ก็คือความเพียร ถ้าเราปฏิบัติได้ทั้งสามหลักเนี่ย ผมคิดว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในปี 40 ที่ เราผ่านมาได้อย่างสบาย ๆ และก็สามารถขึ้นมายืนด้วยขาของเราเองได้ ก็จะผ่านพ้นไป แต่สิ่งที่ สำคัญที่สุดก็คือกลับมาคิดในคุณธรรมเมื่อ มันผ่านพ้นไปนำมาเป็นความรู้นำมาเป็นบทเรียน นี่ ล่ะคือภูมิคุ้มกันต่อภาวะของระบบการเปลี่ยนแปลง
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ (21 ม.ค. 2552)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ เมื่อ เวลา 7.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2552 ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.จำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตร เ นื่อ ง ใ น โ อ ก า ส วัน ขึ้น ปีใ ห ม่ 2552 เ พื่อ ค ว า ม เ ป็น สิริม ง ค ล ณ บริเวณหน้าอาคารสุริยานุวัตร
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
รวมพลังศิษย์เก่า สศช. ชี้ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย” (29 ส.ค. 2551)
รวมพลังศิษย์เก่า สศช. ชี้ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย” ศิษย์เก่า สศช. แนะวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ ปี 2570 ต้องยึดโยงคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และ อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
นพ.สุรพงษ์ฯ ร่วมให้ความเห็นวิสัยทัศน์ประเทศไทย... สู่ปี 2570 (5 ส.ค. 2551)
นพ.สุรพงษ์ฯ ร่วมให้ความเห็นวิสัยทัศน์ประเทศไทย... สู่ปี 2570 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเรื่องกรอบ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย... สู่ปี 2570” ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 โดยมี ดร.พนัส สิมะเสถียร เป็นประธานในการประชุม
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคใต้ (30 ก.ค. 2551)
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคใต้ การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่งความพอเพียงใน ระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายเครือข่ายและจำนวนผู้นำแห่ง ความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค โดยมีผู้ร่วม เสวนาประกอบด้วย ผู้นำองค์กรและชุมชนที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้แทนจังหวัด สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน รวมจำนวนประมาณ 120 คน
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ระดมวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ สร้างเครือข่าย ร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ (30 ก.ค. 2551)
ระดมวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ สร้างเครือข่าย ร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว ทางการดำเนินงานธนาคารสมอง และส่งเสริมบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองในการร่วมพัฒนา ประเทศ รวมทั้งเพื่อให้วุฒิอาสาได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็นในอันที่จะนำความรู้ ความ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 ไปสู่การปฏิบัติใน ลักษณะของการดำเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคกลาง (30 ก.ค. 2551)
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคกลาง การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่งความพอเพียงใน ระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายเครือข่ายและจำนวนผู้นำแห่ง ความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค โดยมีผู้ร่วม เสวนาประกอบด้วย ผู้นำองค์กรและชุมชนที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้แทนจังหวัด สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน รวมจำนวนประมาณ 130 คน
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ ระดมพลัง สร้างเครือข่าย พัฒนาประเทศ (30 ก.ค. 2551)
วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ ระดมพลัง สร้างเครือข่าย พัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองในการ ร่วมพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้วุฒิอาสาได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำความรู้ และ ประสบการณ์มาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 ไปสู่การปฏิบัติในลักษณะของการ ดำเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อสร้าง เครือข่ายการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันของวุฒิอาสากับหน่วยงานต่างๆ
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
สศช. ระดมสมองวางกรอบแนวคิดการจัดทำนโยบายประชากร (30 ก.ค. 2551)
สศช. ระดมสมองวางกรอบแนวคิดการจัดทำนโยบายประชากร พบว่า ประชากรไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจาก 62.24 ล้านคนในปี 2543 เป็น 70.65 ล้านคนในปี 2568 และเริ่มลดลงเหลือ 70.63 ล้านคนในปี 2573 เนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงจาก 1.81 ในปี 2543 เป็น 1.60 ในปี 2549 และลดลงเหลือ 1.35 ในปี 2573
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค จ.เชียงใหม่ (15 ก.ค. 2551)
สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค จ.เชียงใหม่ สศช. ชี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ทุกคนเริ่มได้ด้วยตนเอง ใน การเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค:การขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความ พอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายแกนนำใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
สรุปผลการประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2550 ณ สปป.ลาว (สะหวันเขต) เวียดนาม (ดานัง เว้ ฮอยอัน) (23 มิ.ย. 2551)
สรุปผลการประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2550 ณ สปป.ลาว (สะหวันเขต) เวียดนาม (ดานัง เว้ ฮอยอัน) ผลการหารือ กับหน่วยงานการท่องเที่ยวของแขวงสะหวันเขต พบว่าการท่องเที่ยวใน แขวงสะหวันเขต ซึ่งเป็นเมืองชายแดนของ สปป.ลาว กำลังอยู่ในช่วงการปรับตัวหลายด้าน ทั้งทางด้าน การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะ Eco – Tourism ที่ประชาชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท่องเที่ยวด้วย
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ผลการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือ เขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย -ไทย (IMT-GT Summit) ครั้งที่ 3 (23 มิ.ย. 2551)
ผลการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือ เขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย -ไทย (IMT-GT Summit) ครั้งที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ หลักของสามประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT Summit) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเป็นการประชุม คู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 13 (ASEAN Summit) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์