ข่าวสาร/กิจกรรม
เติมพลังสร้างสรรค์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานราชการ สศช.
วันที่ 21 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเติมพลังสร้างสรรค์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ” ให้แก่พนักงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ ห้องประชุม 531 สศช. เพื่อเสริมสร้างพลังในเชิงสร้างสรรค์โดยนำประสบการณ์และการเรียนรู้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านต่างๆ มาปรับใช้ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพนักงานราชการเข้ารับการอบรมจำนวน 66 คน 
ภายหลังพิธีเปิดการอบรม เป็นการเสวนาเรื่อง "วินัยและสิทธิของพนักงานราชการ” โดย นางสาวเสาวนีย์  เจตินัย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สศช. จากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติ : ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร (English Camp for Boosting confidence) ช่วงที่ 1 โดยทีมวิทยากรจากดรากอนฟลาย อิงลิชแคมป์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายฯ ในช่วงที่ 2, 3 และ 4 ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2559 โดยได้จัดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ณ สวนนงนุช และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
การอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานราชการมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานราชการและการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร เสริมสร้างพลังในเชิงสร้างสรรค์ นำประสบการณ์และการเรียนรู้จากการดูงานด้านต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้และแก้ไขในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจ ตลอดจนเกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข 

ข่าว : นพดล  ธัญญาดี : ข่าว
ภาพ : ปราณี ขวัญเกิด และ อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์