ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดอบรมพนักงานราชการ เน้นเสริมสร้างความมั่นใจการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม (6 พ.ย. 2560)
เลขาธิการ สศช. นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2560 (2 พ.ย. 2560)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2 พ.ย. 2560)
สศช. จัดสัมมนา “ระบบการประเมินผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ” (2 พ.ย. 2560)
การประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจระหว่างไทย-เมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (31 ต.ค. 2560)
แนวทางการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ (24 ต.ค. 2560)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน : การบริหารกำลังคนภาครัฐ (24 ต.ค. 2560)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (24 ต.ค. 2560)
ร่วมพิจารณาประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (20 ต.ค. 2560)
ร่วมกำหนดแนวทางรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปเศรษฐกิจไทย  (20 ต.ค. 2560)
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เน้น 7 ประเด็น มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า  (19 ต.ค. 2560)
คณะยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประชุมนัดแรก (18 ต.ค. 2560)
ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำพื้นที่ต้นแบบขยายผลความสำเร็จทั่วประเทศ  (18 ต.ค. 2560)
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประชุมนัดแรก (17 ต.ค. 2560)
คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ต.ค. 2560)
สศช. จัดบรรยาย “Design Thinking” เพิ่มสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ NESDB Future Team รุ่นที่ 6  (11 ต.ค. 2560)
เลขาธิการฯ บรรยายเรื่อง “ทิศทางและความท้าทายของการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย 4.0” (10 ต.ค. 2560)
บอร์ด สศช. ชุดใหม่ ประชุมนัดแรก (10 ต.ค. 2560)
สศช. สร้างความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ฉบับที่ 3 เพื่อประสิทธิภาพการแปลงแผนฯ สู่การปฏิบัติ  (6 ต.ค. 2560)
ปฏิรูปสังคมเน้นปรับระบบการออมและการลงทุนทางสังคมเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ  (4 ต.ค. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์