ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช.จัด KM เรื่อง "การบันทึกข้อมูลตามระบบบัญชีประชาชาติมาตรฐานสากล ค. ศ. 2008 (SNA 2008)" ในส่วนของบัญชีการเงิน (Financial account) (2 ต.ค. 2566)
สภาพัฒน์ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร (30 ก.ย. 2566)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 29th IMT-GT Ministerial Meeting) (29 ก.ย. 2566)
อ่าน 6775 ครั้ง
สศช. จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต: การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2566 (29 ก.ย. 2566)
อ่าน 63 ครั้ง
การประชุมสัมมนาเผยแพร่ “ผลการจัดทำงบประมาณด้านสังคม (Social Budgeting) ของประเทศไทย” (29 ก.ย. 2566)
อ่าน 85 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย หรือ Thailand Policy Lab ครั้งที่ 4 (29 ก.ย. 2566)
อ่าน 54 ครั้ง
สภาพัฒน์ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสานเครือข่ายขับเคลื่อน SDG LAB จังหวัดสมุทรสงคราม (28 ก.ย. 2566)
อ่าน 77 ครั้ง
สศช. จัด KM เรื่อง " ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลระดับสูง (SDDS)" ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (28 ก.ย. 2566)
อ่าน 57 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 (28 ก.ย. 2566)
อ่าน 53 ครั้ง
สศช. จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ตลาดแรงงานไทย: ข้อจำกัดและความท้าทายต่อเศรษฐกิจไทย” (26 ก.ย. 2566)
อ่าน 89 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดการประชุม การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (25 ก.ย. 2566)
อ่าน 62 ครั้ง
สศช. เดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือกับ OECD ด้านความยั่งยืน ผ่านการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง การเปลี่ยนผ่านสีเขียวที่ครอบคลุมในประเทศไทย (25 ก.ย. 2566)
อ่าน 46 ครั้ง
สภาพัฒน์ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (23 ก.ย. 2566)
อ่าน 54 ครั้ง
การจัดประชุมระดมความเห็น เรื่อง "การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนภายใต้กลไก กรอ.  เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (22 ก.ย. 2566)
สภาพัฒน์ ร่วมกับ สศอ. จัดการประชุมการรายงานผลการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย (22 ก.ย. 2566)
อ่าน 58 ครั้ง
รองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ (20 ก.ย. 2566)
อ่าน 37 ครั้ง
สภาพัฒน์เสวนาการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและความผันผวนของโลกในอนาคต ในการประชุมประจำปี 2566 ของ สศช. (18 ก.ย. 2566)
อ่าน 94 ครั้ง
การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง และจันทบุรี (18 ก.ย. 2566)
อ่าน 54 ครั้ง
สศช. ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์สภาพความเป็นไปในพื้นที่ และประเด็นท้าทายของการดำเนินงาน “การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน” ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (14 ก.ย. 2566)
การหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อการจัดทำดัชนีความยากจนหลายมิติของผู้สูงอายุ (13 ก.ย. 2566)
อ่าน 47 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์