ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (14 ส.ค. 2558)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
หารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยส่งเสริมทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (14 ส.ค. 2558)
หารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยส่งเสริมทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการส่งเสริมการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ทาการเกษตรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการวางแผนการผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิต การใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม และสนับสนุนให้เกษตรกร ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ร่วมกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ผลการสัมมนา Thailand Development and Investment (14 ส.ค. 2558)
ผลการสัมมนา Thailand Development and Investment เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและการลงทุนในประเทศไทยแก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นประมาณ ๑๐๐ บริษัท โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Mr. Masayasu Hosumi ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ Mr. Hiroyuki Okajima ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ขอไว้อาลัย "ฉลอง ปึงตระกูล" ผู้นำการจัดทำแผนพัฒนาประเทศฉบับแรกของไทย (10 ส.ค. 2558)
ขอไว้อาลัย "ฉลอง ปึงตระกูล" ผู้นำการจัดทำแผนพัฒนาประเทศฉบับแรกของไทย นายฉลอง ปึงตระกูล เลขาธิการท่านที่ ๒ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ(สศช.) เป็นผู้มีคุณูปการส าคัญยิ่งต่อประเทศไทย โดยท่านได้บุกเบิกการจัดท าแผนพัฒนาการ เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ สศช. ได้รับมอบหมายภารกิจนี้ ท่านได้ใช้ ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและการประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นระบบในการจัดท าแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการจนกระทั่งแผนฯ ส าเร็จลุล่วง และน ามาใช้เป็นกรอบพัฒนาประเทศไทย
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
หน่วยงานกลางร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (7 ส.ค. 2558)
หน่วยงานกลางร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ส าหรับผลการประชุมระดมความเห็นจากหน่วยงานกลางครั้งนี้ สศช. จะประมวลรวมกับผลการประชุม ระดมความคิดเห็นกลุ่มอื่นๆ อาทิ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม กก.สศช. และ อดีตผู้บริหาร สศช. และผลการประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค เพื่อปรับปรุงร่างทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
เยาวชนร่วมกาหนดทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (7 ส.ค. 2558)
เยาวชนร่วมกาหนดทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบทิศทาง การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ในมุมมองของเยวชน และระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนและการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้ง การขับเคลื่อนร่วมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ ต่อไป ตลอดจนน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กลุ่มคณะกรรมการ สศช. และอดีตผู้บริหาร สศช. (7 ส.ค. 2558)
ประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กลุ่มคณะกรรมการ สศช. และอดีตผู้บริหาร สศช. การประชุม ระดมความคิดเห็นคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตผู้บริหาร สศช. เรื่อง “ทิศทาง ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ระดมความคิดเห็นและเสนอผลศึกษาโครงการศึกษาต้นทุนขนส่งและโลจิสติกส์ใน GMS (6 ส.ค. 2558)
ระดมความคิดเห็นและเสนอผลศึกษาโครงการศึกษาต้นทุนขนส่งและโลจิสติกส์ใน GMS ล โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมประชุม ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี นำทีม ครม. ซ้อมปั่นจักรยาน ในกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” โดย รมช.คมนาคม เข้าร่วมซ้อม (6 ส.ค. 2558)
นายกรัฐมนตรี นำทีม ครม. ซ้อมปั่นจักรยาน ในกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” โดย รมช.คมนาคม เข้าร่วมซ้อม นายกรัฐมนตรีกล่าวหลังจากปั่นจักรยานว่า วันนี้ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งในการจัดกิจกรรม“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” พระองค์ทรงมีความเป็นห่วง ในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในการขับขี่จักรยาน และรับสั่งไม่ให้กังวลว่าจะปั่นไหวหรือไม่ไหว หรือปั่นนาน เกินไป เพราะกิจกรรมครั้งนี้มีพระราชประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้จักรยานมากขึ้น และให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการปั่นจักรยานในวันจัดกิจกรรมจะขี่ความเร็วไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (5 ส.ค. 2558)
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงตระหนักในคุณค่าความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษา เพราะการศึกษาจะสร้างโอกาสให้ได้เรียนรู้วิชาการความรู้ต่างๆ ที่จะ สามารถนํามาใช้ประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้สนองเบื้องพระยุคลบาทร่วมปฏิบัติงานใน“โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”นํามาซึ่งความปลื้มปิติแก่คณะผู้บริหารและข้าราชการของ สศช. อย่างหาที่สุดมิได้
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
การประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคกลาง (4 ส.ค. 2558)
การประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคกลาง ภายหลังประธานกล่าวเปิดการประชุม นางสาวลดาวัลย์ ค าภารองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรยายเรื่อง “กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒” จากนั้นเป็นการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
สศช. จัดประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคเหนือ (4 ส.ค. 2558)
สศช. จัดประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคเหนือ ภายหลังเปิดการประชุมรองเลขาธิการ สศช. ได้นําเสนอ“กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” จากนั้น เป็นอภิปรายเรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” ผู้ร่วมอิปรายประกอบด้วย นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาภาวร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์ผู้อํานวยการวิทยาลัย ประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคใต้ (4 ส.ค. 2558)
อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคใต้ ภายหลังพิธีเปิดการประชุม นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาตินําเสนอ“กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” จากนั้นเป็นการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย นายสุทัศน์ เลิศมโนรัตน์ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นายวิเชียร มณีรัตนโชติประธานกรรมการสนับสนุน การจัดสวัสดิการชุมชนระดับภาค ภาคใต้ตอนล่าง รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย อาจารย์ประจําคณะการจัดการ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร ิ ์และ ผศ.ดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาษ ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
สศช. จัดประชุมระดมความคิดเห็น “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” ภาคอีสาน (3 ส.ค. 2558)
สศช. จัดประชุมระดมความคิดเห็น “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” ภาคอีสาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเกี่ยวกับกรอบทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ และกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาและธรรมาภิบาล
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการ สศช. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการ สพอ. (31 ก.ค. 2558)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการ สศช. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการ สพอ. โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคสุดท้ายที่มีการก่อสร้างอาคารที่ทําการเป็นของตนเองหลังจากปฏบิัติราชการอยู่ในศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มาเป็นระยะเวลายาวนาน อาคารแห่งใหม่จะเป็นสถานที่ทํางานและห้องประชุมสัมมนาจุได้ประมาณ ๑๐๐ คน
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (29 ก.ค. 2558)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นระยะเวลานานกว่า ๖๐ ปีทั้งนี้เทปบันทึกภาพดังกล่าวกําหนดเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาดังกล่าวต่อไป
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
รองเลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาด่านสิงขร (29 ก.ค. 2558)
รองเลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาด่านสิงขร ด่านสิงขรนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ยกระดับเป็น “จุดผ่อนปรนการค้าพิเศษด่านสิงขร” โดยปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เสนอให้มีการผลักดันเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร และได้มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเมืองชายแดนในอนาคต
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ สศช. เป็นประธานการสัมมนานานาชาติ “Share Urban Environment Problems and Counter Measures across ASEAN Coun (29 ก.ค. 2558)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ สศช. เป็นประธานการสัมมนานานาชาติ “Share Urban Environment Problems and Counter Measures across ASEAN Coun ผู้แทนจากประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หน่วยงานราชการไทย ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเทศบาลนครระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชน
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของ รมช. กระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการ สศช. (29 ก.ค. 2558)
ผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของ รมช. กระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการ สศช. ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น (METI) และสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และผู้นําจากประเทศลุ่มน้ําโขงอีก 4 ประเทศ ร่วมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆรวมทั้งผู้แทนภาคธุรกิจญี่ปุ่นรวมกว่าหนึ่งพันคน
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง ๓ ฝ่าย ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (23 ก.ค. 2558)
นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง ๓ ฝ่าย ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกแสดงเจตจํานงสามฝ่ายระหว่างไทย ญี่ปุ่น เมียนมา เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ณ เรือนรับรองรัฐบาลญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์