ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมผู้นำ ACMECS (15 พ.ค. 2556)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมผู้นำ ACMECS เลขาธิการฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนปฎิบัติการ ACMECS ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ซึ่งสะท้อนแนวทางการดาเนินการที่สอดคล้องกับกรอบความร่วมมืออาเซียนที่คานึงถึง “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” และผลประโยชน์ร่วมกัน โดยแผนปฏิบัติการฉบับใหม่มุ่งให้ประเทศสมาชิก ACMECS เป็น “ฐานการผลิตเดียว” ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิต ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ ของโลก และเพื่อให้แนวคิดการเป็นฐานการผลิตเดียวเป็นจริง
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
๔๐ ปี ความร่วมมือระหว่าง UNFPA - ไทย กับอนาคตประชากรไทย (15 พ.ค. 2556)
๔๐ ปี ความร่วมมือระหว่าง UNFPA - ไทย กับอนาคตประชากรไทย นายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีบทบาททางยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนสู่บริบทโลก จึงได้กาหนด ๔ ยุทธศาสตร์สาคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
Press Release การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 18 แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (29 เม.ย. 2556)
Press Release การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 18 แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ แผนงาน GMS ได้ฉลองความร่วมมือครบรอบ 20 ปี ในปี 2555 นี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มี พัฒนาการก้าวหน้าอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน GMS ได้ดำเนินงานรวม 179 โครงการ ประกอบด้วย โครงการลงทุน วงเงินรวม 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นด้านคมนาคม และพลังงาน และโครงการด้านวิชาการ วงเงินรวม 288 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้าน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556 ภายใต้การดาเนินงานแผนงาน GMS (29 เม.ย. 2556)
การอานวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน ให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) เป็นแผนงาน/โครงการหลักของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (แผนงาน GMS) ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการลงนามความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศสมาชิก 3 ประเทศแรก ได้แก่ ไทย-ลาว-เวียดนาม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 และต่อมาประเทศสมาชิกอื่น ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ และจีนได้ร่วมเป็นภาคีความตกลงฯ และเปลี่ยนชื่อเป็นความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง หรือ CBTA ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องการขนส่งสินค้า การขนส่งผู้โดยสารและส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการใช้มาตราส่วนกลาง และให้บูรณาการ การจัดทำแผนที่ฐานของประเทศ (Master Map) (29 เม.ย. 2556)
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการใช้มาตราส่วนกลาง และให้บูรณาการ การจัดทำแผนที่ฐานของประเทศ (Master Map) เลขาธิการฯ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้ใช้มาตราส่วนกลางในการจัดทาแผนที่ฐานของประเทศใน ๒ มาตราส่วน คือ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ สาหรับใช้ในการกาหนด และวางแผนเชิงนโยบายในระดับประเทศ และมาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ สาหรับใช้ ในการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นภารกิจเฉพาะด้าน ตลอดจนแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านแผนที่
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
สัมโมทนียกถา พระเทพกิตติ โมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร (3 เม.ย. 2556)
สัมโมทนียกถา พระเทพกิตติ โมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระพุทธเจ้าจะทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้วางรากฐานพระพุทธศาสนาจนดารงมั่นมาจนถึงปัจจุบัน ก็อาศัยหลักที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เรียกว่า “โอวาทปาติโมกข์” หรือในภาษาอังกฤษแปลว่า หลักใหญ่ใจความของพระพุทธศาสนา หลักคาสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีถึง ๘๔,๐๐๐ ข้อ โดยย่อแล้วมีอยู่ ๓ ประการ คือ หนึ่ง ไม่ทาความชั่ว สอง ทาแต่สิ่งที่ดีงาม และสาม พัฒนาจิตใจของตัวเองให้สะอาด ผ่องแผ้วอยู่เสมอ
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
นายกฯ หนุนการบริหารจัดการด้านแผนที่และโซนนิ่งภาคเกษตรของประเทศ (3 เม.ย. 2556)
นายกฯ หนุนการบริหารจัดการด้านแผนที่และโซนนิ่งภาคเกษตรของประเทศ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามการดาเนินงาน ที่ได้มอบหมายไว้ ในคราวการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการจัดทาโซนนิ่งภาคเกษตรและการจัดทาแผนที่ฐาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวมทั้งเป็นการระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การพิจารณาในประเด็นสาคัญ
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนา ๖๓ ปี สศช. (27 ก.พ. 2556)
ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนา ๖๓ ปี สศช. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นายอาทร สินสวัสดิ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นายอนันต์ แก้วกาเนิด ผู้อานวยการสานักอานวยการ สานักงบประมาณ นายพูนสุข โตชนาการ รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นางพรทิพย์ เดชภิญญา ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโอกาสแสดงความยินดีที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ครบรอบการสถาปนา ๖๓ ปี
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
“นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายสำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" (26 ก.พ. 2556)
ยุทธศาสตร์ประเทศ 1 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายสาหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 22 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
สศช. ร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ (21 ก.พ. 2556)
สศช. ร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ กลับไปกลั่นกรองสรุปยุทธศาสตร์และกรอบแผนปฏิบัติการพร้อมจัดทารายละเอียดของแผนงาน/โครงการตามกรอบแผนปฏิบัติการที่มีความสาคัญหน่วยงานละ ๑๐ โครงการ และเสนอสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม ก่อนนาเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ร่วมสร้างกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (21 ก.พ. 2556)
ร่วมสร้างกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสัมมนา เรื่อง “บทบาทของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน” โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมอภิปรายเรื่อง “เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
รัฐบาลหนุนโซนนิ่งภาคเกษตร หาแนวทางเพิ่มผลผลิต (15 ก.พ. 2556)
รัฐบาลหนุนโซนนิ่งภาคเกษตร หาแนวทางเพิ่มผลผลิต นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การโซนนิ่งภาคเกษตร ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการจากัดสิทธิ์ของประชาชนในการปลูกพืช ถ้าส่งเสริมถูกทางจะทาให้ผลผลิตดีขึ้น และหากเกษตรกรประสงค์จะปลูกพืชอื่นๆ ก็ยังสามารถปลูกผสมได้ ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปรับวิถีชีวิตของตัวเองให้อยู่ได้ และเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ซึ่งไม่ใช่การเกษตรอย่างเดียวรวมถึงการทาประมงและอื่นๆ
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
เร่งสร้างสะพานเชื่อมไทย-มาเลเซีย พร้อมร่วมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว (14 ก.พ. 2556)
เร่งสร้างสะพานเชื่อมไทย-มาเลเซีย พร้อมร่วมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เลขาธิการฯ กล่าวว่า การประชุม JC และ JDS ครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุมหารือประจำปี ครั้งที่ ๕ ระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ในปี ๒๕๕๖ ที่ประเทศมาเลเซีย
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) (26 ธ.ค. 2555)
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) แผนงาน IMT-GT ก่อตัง้ ในปี 2536 จากความเห็นชอบร่วมกันของผู้นำ 3 ประเทศ โดยมอบหมายให้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ โดยได้เน้นความสำคัญของภาคเอกชนภายใต้ สภาธุรกิจ IMT-GT และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด/รัฐ
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
การประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมภาครัฐและเอกชน เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑” (24 ธ.ค. 2555)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม และให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยใช้คู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ความเข้าใจและการดาเนินงานเชิงบูรณาการกับทุกภาคี
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 (24 ธ.ค. 2555)
การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (24 ธ.ค. 2555)
คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัย แข็งแรง ณ โถงชั้นล่าง ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
สศช. และสมาพันธ์ธุรกิจเขตคันไซญี่ปุ่นหารือความร่วมมือพัฒนาทวาย (23 พ.ย. 2555)
สศช. และสมาพันธ์ธุรกิจเขตคันไซญี่ปุ่นหารือความร่วมมือพัฒนาทวาย ไทยและญี่ปุ่นมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการถ่ายทอด เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ เช่น รถไฟความเร็วสูง ด้านพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า ด้านการสื่อสาร เช่น เทคโนโลยี ๓ จี และการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
งานฉลองครบรอบ 20 ปี แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (9 พ.ย. 2555)
งานฉลองครบรอบ 20 ปี แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีประจำ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS) ของไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปีของความ ร่วมมือแผนงาน GMS ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ผู้บริหารระดับสูงประเทศในเอเชียใต้ศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ของไทย ณ สศช. (24 ต.ค. 2555)
ผู้บริหารระดับสูงประเทศในเอเชียใต้ศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ของไทย ณ สศช. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศ ในเอเชียใต้ ได้แก่ บังคลาเทศ เนปาล ปากีสถาน และอินเดีย ในโอกาสรับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง “การพัฒนาโลจิสติกส์ ของประเทศไทย” ภายใต้โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนา โลจิสติกส์ของธนาคารโลก ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์