ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะเจ้าหน้าที่กรมงบประมาณแห่งชาติภูฏานศึกษาดูงานกระบวนการงบประมาณของไทย ณ สศช.
วันที่ 17 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต  ผู้อำนวยการสำนักยุทศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการต้อนรับและบรรยายเรื่อง "บทบาทของ สศช. กับกระบวนการงบประมาณของไทย” แก่คณะเจ้าหน้าที่จากกรมงบประมาณแห่งชาติ ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 20 คน ภายใต้โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการงบประมาณของประเทศไทย และสนับสนุนเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น

ในโอกาสนี้ คณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเดิมเป็นบ้านของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศหลายประการ และ สศช. ได้จัดทำขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชีวประวัติของพระยาสุริยานุวัตร

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์