ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
การศึกษารวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้สู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากเฮมพ์  (6 ต.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทยเรื่อง “แผนฯ 12”  (4 ต.ค. 2559)
สรุปรายงานการศึกษาโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ (3 ต.ค. 2559)
สศช. ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาด่านชายแดนและโครงการในพื้นที่เศรษฐกิจเมืองชายแดน (29 ก.ย. 2559)
สศช. ประชุมพิจารณารายงานการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล (29 ก.ย. 2559)
ผลสำรวจการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย WEF ในปี 2016 – 2017 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับด้านเศรษฐกิจมหภาคดีขึ้น 14 อันดับ และด้านนวัตกรรมดีขึ้น 3 อันดับ (28 ก.ย. 2559)
จดหมายชี้แจงบทบรรณาธิการ “NESDB survey reeks of ultra-nationalism”  (28 ก.ย. 2559)
การติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในระดับชาติ (28 ก.ย. 2559)
ประชาคม สศช. ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาผู้เกษียณฯ “ด้วยรักและผูกพัน” อย่างคับคั่ง  (26 ก.ย. 2559)
สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 80 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร (25 ก.ย. 2559)
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) (23 ก.ย. 2559)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสังคมในช่วงแผนฯ 12 (20 ก.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์นิเคอิ ชี้ความเชื่อมโยงแผนฯ 12 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (20 ก.ย. 2559)
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี กรอ.ส่วนกลาง และ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  (17 ก.ย. 2559)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (16 ก.ย. 2559)
ชาวชุมชนและเอกชนย่านสะพานขาวร่วมระดมความเห็น เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน (16 ก.ย. 2559)
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (15 ก.ย. 2559)
ประชุม คกก.กำกับการดำเนินโครงการศึกษารวบรวมผลงานวิจัยฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์  (15 ก.ย. 2559)
สศช. จัดสัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2559 (13 ก.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ร่วมเสวนา  “ไทย” ศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน (12 ก.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์