ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
รายการทีวีไทยสุดสัปดาห์ นำเสนอ เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ (28 ธ.ค. 2553)
รายการทีวีไทยสุดสัปดาห์ นำเสนอ เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ตอน “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อ การพัฒนาประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณของพระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์ไทยคนแรก ซึ่งในอดีตเป็นเจ้าของบ้านที่นำมาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ และเป็น ที่ทำการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งแต่ ปี ๒๔๙๓
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ (28 ธ.ค. 2553)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
เลขาธิการฯ บรรยายในหลักสูตร นายทหารชั้นนายพล (2 พ.ย. 2553)
เลขาธิการฯ บรรยายในหลักสูตร นายทหารชั้นนายพล บรรยายเรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 29 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร (2 พ.ย. 2553)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายแจกัน ดอกไม้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
สศช. เดินสายติดตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภาคอีสาน (2 พ.ย. 2553)
สศช. เดินสายติดตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภาคอีสาน ได้เดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยน ความเห็นระหว่างเครือข่ายชุมชน นักเรียนโครงการ ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ เกษตรกร โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของบ้านเมือง เพ็ง หมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๒ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
วัยใสให้แผนฯ 11 เร่งพัฒนาศักยภาพ เยาวชนในต่างจังหวัดเท่าเทียมกับในเมือง (9 ส.ค. 2553)
วัยใสให้แผนฯ 11 เร่งพัฒนาศักยภาพ เยาวชนในต่างจังหวัดเท่าเทียมกับในเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนฯ 11 โดยเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเยาวชนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ผู้สูงอายุเน้นแผนฯ 11 เชิงรุก สามารถปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง (9 ส.ค. 2553)
ผู้สูงอายุเน้นแผนฯ 11 เชิงรุก สามารถปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
สศช. จัดประชุมประจำปี ๒๕๕๓"ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑" ๖ สิงหาคม นี้ (9 ส.ค. 2553)
สศช. จัดประชุมประจำปี ๒๕๕๓"ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑" ๖ สิงหาคม นี้ รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา สศช. ได้ใช้การประชุมประจำปีเป็นเวทีรายงาน ผลการพัฒนา และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๒ สศช. ได้จัด ประชุมในหัวข้อ “จากวิสัยทัศน์ ๒๕๗๐... สู่แผนฯ ๑๑” เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนฯ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ภาคเอกชนร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนฯ 11 (9 ส.ค. 2553)
ภาคเอกชนร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนฯ 11 ภาคเอกชนชี้ หน่วยงานภาครัฐควรมีการประสาน บูรณาการการวางแผนร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น และ ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ระดับชาติกับแผนระดับปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งต้องมีการกำหนดแผนที่นำทาง และปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลมาเป็นผู้สนับสนุน และส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคการผลิต
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
สื่อมวลชนชี้แผนฯ 11 ควรมีเป้าหมายชัดเจน ท้าทาย และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง (9 ส.ค. 2553)
สื่อมวลชนชี้แผนฯ 11 ควรมีเป้าหมายชัดเจน ท้าทาย และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง เรื่อง “ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” ณ สศช. โดยสื่อมวลชน ชีว้ ่า “สังคมไทยที่พึงปรารถนาต้องเป็ นสังคมที่ยึดมั่นในความเป็ นไทย ที่รู้เท่าทันบริบทการ เปลี่ยนแปลง มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน คนไทยในช่วงแผนฯ 11 ต้องเป็ นผู้ที่ มีคุณค่า มีนํ้าใจโอบอ้อมอารี มีทัศนคติที่ดี และ ประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม”
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
Press Release แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) (20 ส.ค. 2552)
Press Release แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดการประชุมเรื่อง บทบาทจังหวัดและภาคเอกชนกับแผนงาน พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพ
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง (17 ส.ค. 2552)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
เชิญรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา” (17 ส.ค. 2552)
เชิญรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญรับชมและ รับฟังสารคดีชุด “ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา” รวม 9 ตอน เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT) เวลา 20.30 น. (หลังข่าวในพระราชสำนัก) ระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม 2552 และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เวลา 6.55 น. ทางคลื่น เอฟ เอ็ม 92.5 MHz เอเอ็ม 819 KHz และ เอเอ็ม 891 KHz และเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 4 - 12 สิงหาคม 2552 และทาง เว็บไซต์ของ สศช. ที่ www.nesdb.go.th
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
สภาพัฒน์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการหลายอัตรา 1-24 กรกฎาคม นี้ (3 ส.ค. 2552)
สภาพัฒน์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการหลายอัตรา 1-24 กรกฎาคม นี้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ โดยผู้สมัครต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ ปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ซึ่ง สศช. จะจัดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดแนวคิดและทิศทางแผนฯ 11 ในการประชุมประจำปี 2552 ของ สศช. (3 ส.ค. 2552)
ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดแนวคิดและทิศทางแผนฯ 11 ในการประชุมประจำปี 2552 ของ สศช. ซึ่งที่ประชุมได้เห็น พ้องในวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2570 ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่ง ความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐาน ทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่าง มีศักดิ์ศรี”
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 15 (3 ส.ค. 2552)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 15 ที่ประชุมรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 5 ด้านที่ผู้นำ 6 ประเทศได้มอบหมายจากคราวประชุมสุดยอดผู้นำเมื่อเดือนมีนาคม 2551 คือ (1) แผนปฏิบัติการ พื้นที่เศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North–South Economic Corridor: NSEC) (2) แผนปฏิบัติการพื้นที่ เศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor: EWEC) (3) แผนปฏิบัติการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Strategic Framework and Action Plan) (4) แผนที่นำทางขยายความร่วมมือด้านพลังงาน (GMS Roadmap for Expanding Cooperation in Energy) และ (5) แผนงานความร่วมมือส่งเสริมการลงทุนในอนุภูมิภาค (Work Program for GMS Investment Cooperation)
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
สศช. จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโส (GMS) ครั้งที่ 15 (13 ก.ค. 2552)
สศช. จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโส (GMS) ครั้งที่ 15 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา GMS ในระยะ 3 ปีข้างหน้า และหลังจากปี 2555 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานสำคัญของ แผนงาน GMS ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปิดเดินรถระหว่างไทย-ลาว - เวียดนาม ตามแนวพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
สศช.ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก (5 มิ.ย. 2552)
สศช.ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก นิทรรศการของ สศช. ประกอบด้วยบอร์ดเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้” พร้อม ทั้งได้นำหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปแจก ประกอบด้วย หนังสือและสมุดบันทึกหลักการทรง งาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชีวิตพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแผ่นพับ แนะนำพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) มอบนโยบายแก่ สศช. (27 มี.ค. 2552)
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) มอบนโยบายแก่ สศช. การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559)* : ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโดยคำนึงถึงแนวโน้มกระแสหลักในการเปลี่ยนแปลงของโลก และกระบวนการ ประชาธิปไตยในประเทศ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา ประเทศในระยะยาวที่มีเสถียรภาพและความมั่นคง
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Eng) (3 ก.พ. 2552)
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Eng) Thailand’s Logistics Costs in 2007 Remained High at 18.9 Percent of GDP
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์