ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. หารือกับอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจญี่ปุ่น เสริมสร้างความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
วันที่ 1 ธ.ค. 2559
เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการต้อนรับและหารือกับ Mr.Akihiko Uchikawa อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ (Minister of Economic Division) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้อง 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ในโอกาสนี้ ได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยมี นางสาวสุนิสา  บุญโญภาส ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือด้วย

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์