ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Oxford Business Group  ชี้แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทย และสาระสำคัญในแผนฯ 12  
วันที่ 15 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่ Ms.Talida Toma ผู้อำนวยการนิตยสาร Oxford Business  Group ประจำประเทศไทย และ Mr.Tigran Karapetyan หัวหน้าบรรณาธิการ นิตยสาร Oxford Business  Group 

ประเด็นสำคัญในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจไทย และยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง และสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุนของไทย ตลอดจนนโยบายสำคัญๆ ของรัฐบาล ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ให้บรรลุเป้าหมายการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งบทสัมภาษณ์ดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานประจำปีของนิตยสารดังกล่าว รอบปี 2560 เรื่อง The Report 2017: Thailand  

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่ และนพดล ธัญญาดี
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์