ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ประชุมการจัดทำงบประมาณอย่างบูรณาการในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
วันที่ 8 ธ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมี ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 25 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงาน ของแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พร้อมทั้งสรุปผลการรวบรวมโครงการและคำของบประมาณเบื้องต้น (Pre-ceiling) โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ ดังนี้ (1) เป็นโครงการตามเป้าหมายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2561 (3 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) และ (2) เป็นโครงการที่มีความพร้อมดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 อาทิ ถ้าเป็นโครงการก่อสร้างต้องมีรูปแบบรายการแล้ว หากต้องทำ EIA ต้องจัดทำแล้ว หรือกรณีซื้อที่ดินต้องดำเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเสนอโครงการในแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยผ่านความเห็นชอบรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง แล้วส่งมายังเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เพื่อรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) ประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ความเห็นชอบคำของบประมาณต่อไป

ข่าว : นพดล  ธัญญาดี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์