ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ต้อนรับคณะจากกรมวางแผนเมียนมา ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดทำบัญชีประชาชาติของไทย
วันที่ 13 ธ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานในการต้อนรับและบรรยาย เรื่อง "การจัดทำระบบบัญชีประชาชาติของประเทศไทย” แก่เจ้าหน้าที่จากกรมวางแผน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดทำและวิเคราะห์บัญชีประชาชาติของไทย ณ สศช.  ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 โดยมี นายวิโรจน์  นรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีประชาชาติ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่ สศช. และเจ้าหน้าที่ธนาคารโลก ร่วมต้อนรับ

การศึกษาดูงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีประชาชาติและบัญชีบริวารของระบบบัญชีประชาชาติระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน (2) ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีประชาชาติและบัญชีบริวารสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ รวมทั้ง (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดทำบัญชีประชาชาติของทั้ง 2 ประเทศ ให้มีความทันสมัยถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น 

ในโอกาสนี้ คณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเดิมเป็นที่พักอาศัยของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศหลายประการ ซึ่ง สศช. ได้จัดทำขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิวัฒนาการการพัฒนาประเทศ รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และชีวประวัติของพระยาสุริยานุวัตร

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์