ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. หารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เรื่อง โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
วันที่ 21 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 522 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับ นายจักร  บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานร่วมกันระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวสุนิสา  บุณโยภาส ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. และนายวรวุฒิ  สมุทรกลิน นักการทูตชำนาญการ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช.  

ข่าว : นพดล   ธัญญาดี
ภาพ : อมรเทพ   ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์