ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคใต้ (4 ส.ค. 2558)
อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคใต้ ภายหลังพิธีเปิดการประชุม นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาตินําเสนอ“กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” จากนั้นเป็นการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย นายสุทัศน์ เลิศมโนรัตน์ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นายวิเชียร มณีรัตนโชติประธานกรรมการสนับสนุน การจัดสวัสดิการชุมชนระดับภาค ภาคใต้ตอนล่าง รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย อาจารย์ประจําคณะการจัดการ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร ิ ์และ ผศ.ดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาษ ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
สศช. จัดประชุมระดมความคิดเห็น “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” ภาคอีสาน (3 ส.ค. 2558)
สศช. จัดประชุมระดมความคิดเห็น “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” ภาคอีสาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเกี่ยวกับกรอบทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ และกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาและธรรมาภิบาล
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการ สศช. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการ สพอ. (31 ก.ค. 2558)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการ สศช. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการ สพอ. โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคสุดท้ายที่มีการก่อสร้างอาคารที่ทําการเป็นของตนเองหลังจากปฏบิัติราชการอยู่ในศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มาเป็นระยะเวลายาวนาน อาคารแห่งใหม่จะเป็นสถานที่ทํางานและห้องประชุมสัมมนาจุได้ประมาณ ๑๐๐ คน
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (29 ก.ค. 2558)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นระยะเวลานานกว่า ๖๐ ปีทั้งนี้เทปบันทึกภาพดังกล่าวกําหนดเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาดังกล่าวต่อไป
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
รองเลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาด่านสิงขร (29 ก.ค. 2558)
รองเลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาด่านสิงขร ด่านสิงขรนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ยกระดับเป็น “จุดผ่อนปรนการค้าพิเศษด่านสิงขร” โดยปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เสนอให้มีการผลักดันเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร และได้มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเมืองชายแดนในอนาคต
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ สศช. เป็นประธานการสัมมนานานาชาติ “Share Urban Environment Problems and Counter Measures across ASEAN Coun (29 ก.ค. 2558)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ สศช. เป็นประธานการสัมมนานานาชาติ “Share Urban Environment Problems and Counter Measures across ASEAN Coun ผู้แทนจากประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หน่วยงานราชการไทย ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเทศบาลนครระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชน
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของ รมช. กระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการ สศช. (29 ก.ค. 2558)
ผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของ รมช. กระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการ สศช. ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น (METI) และสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และผู้นําจากประเทศลุ่มน้ําโขงอีก 4 ประเทศ ร่วมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆรวมทั้งผู้แทนภาคธุรกิจญี่ปุ่นรวมกว่าหนึ่งพันคน
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง ๓ ฝ่าย ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (23 ก.ค. 2558)
นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง ๓ ฝ่าย ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกแสดงเจตจํานงสามฝ่ายระหว่างไทย ญี่ปุ่น เมียนมา เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ณ เรือนรับรองรัฐบาลญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (20 ก.ค. 2558)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ภายหลังการประชุม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แถลงผลการประชุม ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร สรุปสาระสําคัญว่า ที่ประชุม กนพ. มีมติที่สําคัญ ๕ เรื่อง ในการขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเตรียมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
แนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ระดับภาค (20 ก.ค. 2558)
แนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ระดับภาค ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ระดับภาค ซึ่งเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ภาค ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร และภาคใต้ โดยคณะอนุกรรมการระดมความคิดเห็นฯ ระดับภาค จะเป็นผู้กำหนดการจัดประชุมตามความเหมาะสม เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ในแต่ละภาค
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. บรรยายพิเศษ เรื่อง วิจัยเพื่ออนาคต (13 ก.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. บรรยายพิเศษ เรื่อง วิจัยเพื่ออนาคต สำหรับสาระการบรรยาย ประกอบด้วย ๑. บทบาทและความสำคัญของงานวิจัย ๒. การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ๓. ประเด็นงานวิจัยที่ควรให้ความสำคัญ
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
พิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ” (4 ก.ค. 2558)
พิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ” การอบรมในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าหน้าที่ สศช. จะได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ในประเด็นสำคัญคือ การวางแผนและการขับเคลื่อนแผนยุทศาสตร์การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และนำสังคมไทยไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
แถลงข่าว การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (7th Economic Corridor Forum: ECF-7) (29 มิ.ย. 2558)
แถลงข่าว การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (7th Economic Corridor Forum: ECF-7) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะรัฐมนตรีประจาเวทีหารือ เพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ (ECF Minister) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (7th Economic Corridor Forum : ECF-7) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ณ ศูนย์การประชุมยูนนาน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ส่งเสริมความร่วมมือเชิงการปฏิบัติเพื่ออนาคตของแนวระเบียงเศรษฐกิจใน GMS (Fostering Pragmatic Cooperation towards the Future of GMS Economic Corridors)”
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ให้โอวาทนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มาฝึกงาน ณ สภาพัฒน์ (29 มิ.ย. 2558)
เลขาธิการ สศช. ให้โอวาทนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มาฝึกงาน ณ สภาพัฒน์ การฝึกงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธ์การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ (26 มิ.ย. 2558)
สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธ์การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
สศช. และภาคเอกชนร่วมหารือประเด็นพัฒนาคลัสเตอร์ (15 มิ.ย. 2558)
สศช. และภาคเอกชนร่วมหารือประเด็นพัฒนาคลัสเตอร์ ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการคัดเลือกกลุ่มคลัสเตอร์สาหรับดาเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาคลัสเตอร์ของคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีข้อสรุป ให้ภาคเอกชนพิจารณากาหนดคลัสเตอร์ที่มีความสาคัญ
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (15 มิ.ย. 2558)
จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สนพ.) ได้เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (15 มิ.ย. 2558)
คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ประชุมได/ร&วมกันพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำป-งบประมาณ ๒๕๕๙ ในเบื้องต/น และจะ นำเสนอผลการพิจารณาต&อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก&อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
การแถลงข่าวภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2558 (13 มิ.ย. 2558)
การแถลงข่าวภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2558
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุม IMT-GT Summit ครั้งที่ 9 และลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสตูล (28 พ.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุม IMT-GT Summit ครั้งที่ 9 และลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสตูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เดินทางร่วมประชุม IMT-GT Summit ครั้งที่9 ซึ่งจัดขึ้นที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์