ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
หารือกรอบยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (14 พ.ย. 2560)
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แถลงข่าว "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" (13 พ.ย. 2560)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจัดรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปสังคมไทย สู่ “สังคมคุณภาพ”  เริ่ม 15 พฤศจิกายน ศกนี้ (10 พ.ย. 2560)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรฯ ลงพื้นที่ดูแบบอย่างความสำเร็จ และรับฟังความคิดเห็นประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10 พ.ย. 2560)
เดินหน้าปฏิรูปเพื่อลดช่องว่างสำหรับผู้เสียเปรียบในสังคม (8 พ.ย. 2560)
เลขาธิการฯ และผู้บริหาร สศช. ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร (7 พ.ย. 2560)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานชี้เหตุจำเป็นต้องปฏิรูป วางกรอบการปฏิรูป “เร่ง ซ่อม สร้าง” เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน (7 พ.ย. 2560)
กรอบแนวคิด เรื่อง แผนปฏิรูปเศรษฐกิจไทย (7 พ.ย. 2560)
สศช. ร่วมสร้างความเชื่อมโยงการปฏิรูปและการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (6 พ.ย. 2560)
สศช. จัดอบรมพนักงานราชการ เน้นเสริมสร้างความมั่นใจการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม (6 พ.ย. 2560)
เลขาธิการ สศช. นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2560 (2 พ.ย. 2560)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2 พ.ย. 2560)
สศช. จัดสัมมนา “ระบบการประเมินผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ” (2 พ.ย. 2560)
การประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจระหว่างไทย-เมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (31 ต.ค. 2560)
แนวทางการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ (24 ต.ค. 2560)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน : การบริหารกำลังคนภาครัฐ (24 ต.ค. 2560)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (24 ต.ค. 2560)
ร่วมพิจารณาประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (20 ต.ค. 2560)
ร่วมกำหนดแนวทางรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปเศรษฐกิจไทย  (20 ต.ค. 2560)
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เน้น 7 ประเด็น มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า  (19 ต.ค. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์