ข่าวสาร/กิจกรรม
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
วันที่ 20 ธ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม   

ที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ และการเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง (ระยะที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) โดยไม่ขอเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน และมอบหมาย อบจ.ระยอง เร่งทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการต่อไป การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาคารคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น มีพื้นที่รองรับขยะในอาคารมากขึ้น สามารถควบคุมกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรวม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (Global Power Synergy Public Company Limited : GPSC) ซึ่งมีข้อตกลงร่วมดำเนินการกับ อบจ.ระยอง ในการแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (RDF) จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการพิจารณาความเหมาะสมของทางเลือกแหล่งน้ำดิบ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาในจังหวัดระยอง ซึ่งได้ข้อสรุปว่าควรใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่เพื่อผลิตประปาตลอดทั้งปี แต่จำเป็นต้องมีการผันน้ำดิบเพิ่มเติมจากอ่างฯ ประแสร์มายังอ่างฯ คลองใหญ่ ซึ่งกรมชลประทานจะจัดสรรน้ำดิบเพิ่มเติมดังกล่าวจากอ่างฯ ประแสร์โดยใช้โควต้าของ East Water และรับทราบข้อเสนอโครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างฯ คลองใหญ่-สถานีผลิตน้ำบ้านค่าย โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าจังหวัดระยองอาจพิจารณาเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในปี 2560 ต่อไป
 
ข่าว : นพดล  ธัญญาดี 
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด/ อมรเทพ  ศรีประเสริฐ  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์