ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. หารือผู้แทนธนาคารโลกร่วมแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติของไทย
วันที่ 16 ม.ค. 2560
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและหารือกับ Dr.Mathew Verghis, Manager for Macroeconomics and Fiscal Management Global Practice (ผู้จัดการด้านเศรษฐกิจมหภาคและบริหารการคลังโลก) ธนาคารโลก และคณะ โดยมี ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร.ปิยนุช  วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ร่วมหารือด้วย

ในการหารือดังกล่าว ธนาคารโลกมีความประสงค์ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อการแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย ซึ่ง สศช. จะได้นำผลการหารือเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ    

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์