ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จับมือสถาบันอาหาร ศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต
วันที่ 25 ม.ค. 2560
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง"อาหารอนาคตกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรของประเทศไทย” ภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย สศช. ดำเนินการร่วมกับสถาบันอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะมีมูลค่าร้อยละ ๔๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม แต่การทำการเกษตรแบบดั้งเดิมให้ผลผลิตต่ำ ทำให้เกษตรกรไทยยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ การรวมตัวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพยุหภาคี ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อภาคการเกษตรและเกษตรกรของไทย สศช.จึงร่วมกับสถาบันอาหารจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อศึกษาทิศทางและแนวโน้มของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต ที่สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคตของไทยในระยะต่อไป 

จากนั้น นายศักดิ์ณรงค์  ศิริพร ณ ราชสีมา ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัย "อาหารอนาคตกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรของประเทศไทย” และรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามในประเด็นนิยาม ความสำคัญและมิติด้านอาหารอนาคต จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด (SWOT) อาหารอนาคตของประเทศไทย ทิศทางอาหารอนาคตของประเทศไทยและต่างประเทศ และข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง 
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์