ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดอบรม “การทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ” สร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ สศช. 
วันที่ 20 ธ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ” ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 60 คน ณ ห้องแถลงข่าว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการฯ ดร.สุทิน  ลี้ปิยะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ (ผอ.สลก.) รักษาราชการแทนที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และ นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหาร รักษาราชการแทน ผอ. สลก. เข้าร่วมในพิธี

ภายหลังพิธีเปิดการอบรมดังกล่าวเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "สุขภาพดี สู่การบริการที่เป็นเลิศ” โดย นายไกร  มาศพิมล นักโภชนาวิทยาและนักเคมีปฏิบัติ เพื่อเน้นให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำร้ายสุขภาพ หลีกเลี่ยง 6 โรคร้ายที่เรื้อรังและบั่นทอนสุขภาพ พร้อมแนะนำเคล็ดลับเพื่อให้มีสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภูมิความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงรุก รวมทั้งได้จัดให้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการให้บริการที่ดี ณ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2559 ด้วยการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด และพิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม ด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ธนาคารปูม้า องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด และสวนสละป้าสมโภชน์ ตลอดจนศึกษาเส้นทางและพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญด้านการค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ณ ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้คือ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการได้อย่างประทับใจ อันจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป 
 
ข่าว : นพดล  ธัญญาดี 
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์