ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะกรรมการกำกับเห็นชอบร่างรายงานการศึกษารูปแบบและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 14 ธ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการโครงการศึกษาขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อภารกิจการถ่ายโอน ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีกรรมการจาก สศช. อาทิ นายเอนก  มีมงคล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ นายสมหมาย  ภักดีชาติ  รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง เจ้าหน้าที่จาก สศช. และบริษัทที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) นำเสนอผลการศึกษากระบวนการถ่ายโอนภารกิจและปัญหาอุปสรรค การจัดทำหลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจ การศึกษาเชิงลึกในพื้นที่กรณีตัวอย่าง และข้อเสนอรูปแบบการดำเนินงานและแนวทางการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบต่อร่างรายงานดังกล่าว

ข่าว : กลุ่มงานประสานนโยบายการกระจายอำนาจและความมั่นคง
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์