ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ศึกษาการจัดทำเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าสู่ด่านชายแดน
วันที่ 23 ม.ค. 2560
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร นายประพันธ์  มุสิกพันธ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่ "โครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าไปสู่ด่านชายแดน” เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการจัดทำเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งจัดทำแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าเป็นด่านชายแดน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้หลักเกณฑ์และแนวทางพัฒนายกระดับจุดผ่านแดนตามผลการศึกษามีความชัดเจน เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 30 คน

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา และ ดร.ศุภชัย  ศรีสุชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอสาระของโครงการ "โครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าไปสู่ด่านชายแดน” ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการศึกษาให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มอบหมายให้ศูนย์วิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว ดำเนินการศึกษาปัจจัยสนับสนุนและองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์หรือเครื่องมือพิจารณาศักยภาพและความเหมาะสม พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับเป็นด่านชายแดนถาวรต่อไป ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาภาค รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายในการพิจารณาให้การสนับสนุนการพัฒนาจุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง 
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์