ข่าวสาร/กิจกรรม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงาน ณ สศช.
วันที่ 17 ม.ค. 2560
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 531 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป "งานด้านบริหารและอำนวยการ” แก่คณะนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จำนวน 29 คน ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรี กันตพัฒน์  วสิษฐ์อภิโชติ  เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการฯ เป็นหัวหน้านำคณะนักศึกษาดังกล่าวมาศึกษาดูงาน ณ สศช.  

หลังจากนั้น ว่าที่ร้อยตรี อธิกเศรษฐ  ทองเวส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้บรรยายสรุป "ภารกิจของสายงานด้านเศรษฐกิจ” และ นายวิโรจน์  นรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีประชาชาติ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน บรรยายสรุป "ภารกิจของสายงานด้านการติดตามและประเมินผลการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ”

ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายสรุปของ นายดนุชา  พิชยนันท์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการฯ เรื่อง "ภารกิจของสายงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์” ต่อด้วยเรื่อง "ภารกิจของสายงานด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดย นางสาวลดาวัลย์  คำภา  รองเลขาธิการฯ  หลังจากนั้น นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ บรรยายสรุปเรื่อง "ภารกิจของสายงานด้านสังคมและเศรษฐกิจพอเพียง” และ นางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เรื่อง "ภารกิจของสายงานด้านการพัฒนาพื้นที่และภาค”  โดยในช่วงท้ายของการศึกษาดูงาน นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ ได้นำคณะดังกล่าวเยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งต่างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

วิสสุตา  บุญมี  ข่าว
อมรเทพ  ศรีประเสริฐ ภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์