ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร “การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ” รุ่นที่ 3
วันที่ 15 ธ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดและรับฟังการนำเสนอรายงานของผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ” รุ่นที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับบริษัท ไอเดียมาสเทอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์  โดยมี นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เข้าร่วมในพิธี   
ในโอกาสนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของสาธารณรัฐสิงค์โปร์รวม 5 เรื่อง ได้แก่ (1) การพัฒนาความเป็นเมืองของสิงคโปร์ (2) สิงคโปร์ : เมืองแห่งการออกแบบ สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) การบริหารจัดการน้ำของประเทศสิงคโปร์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการค้าของสิงคโปร์ : กรณีศึกษาการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของหน่วยงาน International Enterprise Singapore  และ (5) การพัฒนาการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ 
หลังจากนั้น เลขาธิการฯ ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมรวมจำนวน 21 คน และมอบรางวัลแก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้คะแนนทดสอบ Post-test สูงสุด ได้แก่ นางสาวเมตตา  ราศรีจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (นวค.ชก.) สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ และลำดับที่สองคือ นางสาวชนกมน  รุยาพร นวค.ชก. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
 
ข่าว : นพดล  ธัญญาดี 
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์