ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาด่านชายแดนและโครงการในพื้นที่เศรษฐกิจเมืองชายแดน
วันที่ 29 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ 24 - 26 กันยายน 2559  นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และกลุ่มงานประสานนโยบายการกระจายอำนาจและความมั่นคง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาด่านชายแดน และโครงการพัฒนาศักยภาพด่านพรมแดนไทย – มาเลเซีย (ด่านเบตง) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสำคัญในพื้นที่เศรษฐกิจเมืองชายแดนจังหวัดยะลาที่เชื่อมโยงไปยังเมืองชายแดนประเทศมาเลเซีย

นอกจากนี้ ได้ประชุมหารือกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเมืองเบตงไปสู่บทบาท "เมืองแห่งการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมทั้งสำรวจศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ ต่อไป
 
ข่าวและภาพ : สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์