ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทยเรื่อง “แผนฯ 12” 
วันที่ 4 ต.ค. 2559
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่ นายณภัทร  พรสินเจริญ ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.  ณ ห้องรับรอง อาคารสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเผยแพร่ในรายการเดินหน้าประเทศไทย ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น.  

ประเด็นการสัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะสูง เพื่อการยกระดับศักยภาพการผลิตในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ พร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ๆ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมผู้สูงอายุ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูง

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : รวีวรรณ เลียดทอง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์