ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Work Hard Work Smart
วันที่ 4 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 531 อาคาร 5  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Work Hard Work Smart” เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้แก่ข้าราชการสายงานสนับสนุนของ สศช. โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมจำนวน 79 คน 
รักษาราชการแทนรองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนหนึ่งว่า เนื่องจาก สศช. มีภารกิจสำคัญในการทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการระดับชาติจำนวนกว่า 20 คณะ โดยปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนงานคือ บุคลากรของ สศช. ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานวิชาการและส่วนงานสนับสนุน ซึ่งทั้ง 2 ส่วนเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงานดังกล่าวให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ นับเป็นโอกาสอันดีในการที่ข้าราชการสายงานสนับสนุนของ สศช. จะได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการเก็บเกี่ยวความรู้อย่างเต็มที่ และทำความรู้จักกันให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง
การอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Work Hard Work Smart ประกอบด้วย ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Highly Effective People : เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน” ภาคปฏิบัติเชิงศึกษาดูงาน ในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงท่องเที่ยวด้านการประมง จังหวัดระยอง และ (2) ด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ทรัพยากรดินและน้ำ ศึกษาการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
สำหรับภาคปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ (1) จุดพลังความคิดเชิงบวกเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (3) การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยระบบทีม และ (4) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
การอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์และปัญหาในการทำงานที่ประสบมา อันจะนำไปสู่การหาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีจิตใจในการให้บริการ มีความเข้าใจในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและการทำงานเป็นทีม และ (3) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะในด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการให้บริการที่ดีให้เจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน ทั้งนี้ กำหนดจัดอบรมภาคทฤษฎีในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ สศช. โดยทีมวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมด้วยวิธีการจูงใจ MTI (Motivational Training Institute) และภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดระยอง 

นพดล  ธัญญาดี : ข่าว
เมฐติญา  วงษ์ภักดี : ภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์