ข่าวสาร/กิจกรรม
จดหมายชี้แจงบทบรรณาธิการ “NESDB survey reeks of ultra-nationalism” 
วันที่ 28 ก.ย. 2559
จดหมายชี้แจงบทบรรณาธิการ "NESDB survey reeks of ultra-nationalism” ที่เผยแพร่ใน www.bangkokpost.com เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อบทความในรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี ๒๕๕๙ เรื่อง "การประกอบอาชีพค้าขายรายย่อยของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย” 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์