ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ประชุมพิจารณารายงานการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล
วันที่ 29 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 531 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นางสาวจารุนันท์  สุทธิประภา ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. นางสาวสุนิสา  บุญโยภาส ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการศึกษาขั้นกลาง 1 (Interim Report 1) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ของบริษัทที่ปรึกษา (บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด) ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย สรุปสาระสำคัญรายงานการศึกษาขั้นกลาง 1 จำนวน 8 บท ประกอบด้วย (1) บทนำ (2) การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (3) แนวทาง กระบวนการ และวิธีการศึกษา (4) การพัฒนาตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด และกระบวนการติดตามประเมินผล (5) ตัวอย่างการติดตามประเมินผลโครงการเบื้องต้น (6) ตัวอย่างการประเมินและคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (7) ตัวอย่างการติดตามประเมินผลและคาดการณ์ผลกระทบทางสังคม และ (8) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล 
ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาฯ นำความเห็นของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการฯ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงรายงานการศึกษาขั้นกลาง 1 และนำเสนอกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการฯ ภายใน 1 เดือน

นพดล  ธัญญาดี  ข่าว
ปราณี  ขวัญเกิด  ถ่ายภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์