ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
“ยุทธศาสตร์ชาติ” พร้อมใช้ ก.ค.2561 วางกรอบทุกภาคส่วนเดินสู่เป้าหมาย ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
วันที่ 28 มี.ค. 2561
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 คืบหน้า หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นครบ 4 ภาค คาดผ่าน สนช. มีผลบังคับใช้ในเดือนก.ค.2561 วางยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน โฟกัสเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ มนุษย์ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการภาครัฐ เตรียมทำแผนแม่บทลงลึกแนวทางปฏิบัติเป็นกรอบพัฒนาประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ทุกภาคส่วนต้องเดินตามเป้าหมายสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีว่า ปัจจุบันร่างยุทธศาสตร์ชาติดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ภายหลังจากที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ จนครบทั้ง  4 ภาค ตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่สมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาในขั้นต่อไปในเดือนเมษายนนี้ 

เมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาแล้วเสร็จ จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และพร้อมประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

ต่อจากนั้นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ชุด จะไปดำเนินการจัดทำแผนแม่บท เพื่อนำมากำกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป เพื่อวางกรอบการพัฒนาประเทศให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรณ์มนุษย์ให้เหมาะสมต่อไป เนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แผนยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศให้ปรับตัวได้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กรอบดำเนินการ 20 ปี  เป็นการวางแผนระยะยาว เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศในภาพรวมให้เหมาะสมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้ง 6 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน 

ดร.ปรเมธี กล่าวต่อไปว่า การวางกรอบยุทธศาสตร์ชาติได้คำนึงถึงการปฏิบัติได้จริงสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะกำหนดให้มีการประเมินผลแผนงานในทุกปี และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทุก 5 ปี ให้สอดรับกับเหตุการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานในการวัดค่าความสำเร็จของแผนงานในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานในการวัดค่าความสำเร็จเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วย จึงไม่ต้องวิตกกังวลว่าเมื่อกำหนดเป็นแผนระยะยาวแล้วจะล้าสมัย หรือไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

เนื้อหารายละเอียดของยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงสร้างสามัคคีสร้างงานสร้างอาชีพ  ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้นสร้างคนพัฒนาจิตใจ ปัญญา และกาย ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทุกด้าน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก น้ำ และอากาศ และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เน้นบริการภาครัฐกระชับฉับไวปลอดทุจริต 
 
ข่าว : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ


                

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์