ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การจัดประชุมระดมความเห็น เรื่อง "การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนภายใต้กลไก กรอ.  เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 22 ก.ย. 2566
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมระดมความเห็น เรื่อง  "การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนภายใต้กลไก กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าประชุมระดมความเห็นฯ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 115 คน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมฯ

นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ว่า (1) เพื่อสร้างความรับรู้ให้แก่ภาคเอกชนได้รับทราบระเบียบ กระบวนการและขั้นตอนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม รวมทั้งการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติของ กรอ.กลาง กรอ.กลุ่มจังหวัด และ กรอ.จังหวัด ให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของพื้นที่และประเทศ และ (2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และได้นำเสนอที่ประชุมว่า "การใช้กลไก กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนแผนระดับชาติ และนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ” ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) ให้ความสำคัญสูงสุดของ "ผู้นำ" ต่อกระบวนการ กรอ. (2) มุ่งเน้น "ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน” ที่เกิดจากการ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ” (3) มุ่งมั่น "ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก” มิใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (4) วางกรอบ กติกา และหลักเกณฑ์การทำงานร่วมกันที่จะต้องถือปฏิบัติ และ (5) ความเข้มแข็งของฝ่ายเลขานุการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้องมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งให้ กลไก กรอ. ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และเกิดผลเป็นรูปธรรม

หลักจากนั้น นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ได้ดำเนินการเสวนาระดมความเห็น เรื่อง "ภาคเอกชนกับการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก กรอ. ส่วนกลาง กรอ.กลุ่มจังหวัด และ กรอ.จังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนแผนระดับชาติ และนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ” โดยมีผู้เข้าร่วม   เสวนา ได้แก่ นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางอัจฉรา กิวานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายไพบูลย์ นลินทรางกูร กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย นายสุภาพ สุวรรณพิมลกุล รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมเสวนาฯ เห็นว่า กลไก กรอ. ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอที่เป็นภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (Agenda Issues) เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาต่าง ๆ การระดมทุนและการเข้าถึงแหล่งทุนละพัฒนาศักยภาพ Startups & SMEs การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างสมดุล เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง ซึ่ง สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ. จะรับไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงกลไก กรอ. ทุกระดับ ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ กระบวนการ/และขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้เป็นไปอย่างบูรณาการ และเสนอรัฐบาลตามขั้นตอน เพื่อให้กลไก กรอ. สามารถติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนระดับชาติและนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และเกิดผลเป็นรูปธรรมยั่งยืน

ข่าว : กลุ่มประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์