ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง และจันทบุรี
(จำนวนผู้เข้าชม  16)
เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2566 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายไพศาล จตุรพิธพร ผู้อำนวยการกลุ่มประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.กลาง) ได้ลงพื้นที่จังหวัดระยอง และจันทบุรี เพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน กรอ.กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  ที่ได้มีมติเห็นชอบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่การปฏิบัติ

จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์) กรอ.จังหวัดระยอง ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (2) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาจอมแห – เขานั่งยอง ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อเป็นน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร และการบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก และเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ และ (3) โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ระยะที่ ๒) พร้อมทั้ง ได้ลงพื้นที่ศึกษาและติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน เกิดการสร้างงาน/สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจ ทั้งชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง กลุ่มพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก และประเทศได้

จังหวัดจันทบุรี ได้หารือกับกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์) ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็น "นครอัญมณีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก” รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคตะวันออกเป็น "มหานครผลไม้โลก” ที่มีคุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร จังหวัดจันทบุรี หากโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และเศรษฐกิจของประเทศได้ นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะต่อกลไกและแนวทางการพัฒนาจันทบุรีให้เป็นเมืองที่มีความพร้อม สามารถจูงใจให้เกิดการลงทุน และสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมที่มีมูลค่าสูงรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ การจัดการทรัพยากรและของเสียที่ไม่ส่งผลกระทบระบบนิเวศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการขยายตัวของพื้นที่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่และสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (กพข.)สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์