ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. แนะแนวทางดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ 27 พ.ค. 2562
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมบรรยาย เรื่อง "แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (แผนระดับ 3)” และ "การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน และฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และสามารถจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในระบบติดตามประเมินผลที่จะนำมาใช้กำกับติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์