ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 21 พ.ค. 2562 (จำนวนผู้เข้าชม  8)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (The Participatory Action Research : PAR) ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 ชั้น 1 สศช. โดยมี ดร.ศิญาณี  หิรัญสาลี อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
 
รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า ปัจจุบัน สำนักงานฯ มีภารกิจหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งมีภารกิจสำคัญในการเป็นคลังสมองของประเทศ (Think Tank) โดยจะต้องชี้นำ และผลักดันนโยบายการปฏิบัติงานของกระทรวง ทบวง กรม ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ และเป็นหน่วยงานกลางที่ปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
 
ดังนั้น สศช. ซึ่งมีภารกิจที่ท้าท้ายในหลายมิติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สศช. ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำเทคนิคกระบวนการที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบและกำหนดนโยบาย เพื่อให้ได้นโยบายการพัฒนาประเทศที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  ตรงตามความต้องการของประชาชน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
ข่าว  :  วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ :  เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์