ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. หารือผู้แทนกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่น
วันที่ 2 ธ.ค. 2558
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ดร.ปรเมธีวิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ให้การต้อน รับและหารือกับ Mr.Tadashi Inoue, Deputy Director of City Planning Division, City Bureau กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคม และท่องเที่ยว (MLIT) เกี่ยวกับความร่วมมือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ไทย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ณ ห้องประชุม 522 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์