ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
สถิติผู้เข้าชมเพจ
ข้อมูลสถิติ >> เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจมหภาค
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2567
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2566
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2564
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2561
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2560
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2559
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2558
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2557
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2556
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2555
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2554
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2553
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2552
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2551
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2550
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2549
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2548
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2547
ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2546
     
สัมมนาวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาค
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2566
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2563
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2562
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2560
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2559
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2558
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2557
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2556
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2555
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2554
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2553
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2552
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2551
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2549
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 (28 ตุลาคม 2548)
รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาค ปี 2548
     
สัมมนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ
Launch of the New 2023 OECD Economic Survey for Thailand Pursuing a Strong and Inclusive Green Recovery
     
รายงานการศึกษาวิจัยโดยเจ้าหน้าที่สายงานเศรษฐกิจมหภาค
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2545 – 2556
การวิเคราะห์ผลกระทบของการลดลงของราคาน้ำมันและการลดลงของการผลิตภาคเกษตรในปี 2558
การวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
     
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการออมของกลุ่มผู้มีงานทำภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ
สำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
     
โครงการศึกษาวิจัยตามแผนงาน การศึกษาหนี้สินและพฤติกรรมการออม ( ระยะที่หนึ่ง ) ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
     
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค (Micro-banking Development)
สำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
     
ประเด็น / รายงานภาวะเศรษฐกิจ รายเดือน
ประเด็นเศรษฐกิจ ประจำปี 2547
รายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2546
ภาวะเศรษฐกิจ ประจำปี 2545
     
รายงานการคลัง
ตุลาคม 2547
     
ข้อมูลเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจมหภาค
เศรษฐกิจการเงิน
เศรษฐกิจการคลัง
เศรษฐกิจการผลิต
     
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555
     
รายงานภาวะการเงินรายสัปดาห์
เมษายน 2550
มีนาคม 2550
กุมภาพันธ์ 2550
มกราคม 2550
ธันวาคม 2549
พฤศจิกายน 2549
ตุลาคม 2549
กันยายน 2549
สิงหาคม 2549
กรกฎาคม 2549
มิถุนายน 2549
พฤษภาคม 2549
เมษายน 2549
มีนาคม 2549
กุมภาพันธ์ 2549
มกราคม 2549
ธันวาคม 2548
พฤศจิกายน 2548
ตุลาคม 2548
กันยายน 2548
สิงหาคม 2548
กรกฎาคม 2548
มิถุนายน 2548
พฤษภาคม 2548
เมษายน 2548
มีนาคม 2548
ภาวะการเงินโลก (กุมภาพันธ์ 2548)
กุมภาพันธ์ 2548
มกราคม 2548
สถานการณ์ด้านการเงินในรอบปี 2547 และแนวโน้มปี 2548
     
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการออมของกลุ่มผู้มีงานทำภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ
สำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
     
โครงการศึกษาวิจัยตามแผนงาน การศึกษาหนี้สินและพฤติกรรมการออม ( ระยะที่หนึ่ง ) ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
     
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค (Micro-banking Development)
สำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
     
ประเด็น / รายงานภาวะเศรษฐกิจ รายเดือน
ประเด็นเศรษฐกิจ ประจำปี 2547
รายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2546
ภาวะเศรษฐกิจ ประจำปี 2545
     
รายงานการคลัง
ตุลาคม 2547
     
ข้อมูลเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจการเงิน
เศรษฐกิจการคลัง
เศรษฐกิจการผลิต
เศรษฐกิจมหภาค
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์