หน้าหลัก >> เรื่องเด่น
เรื่องเด่น
พระบรมราโชวาทวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566
พระบรมราโชวาทวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบาย การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
พระบรมราโชวาทวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2565
ทำความเข้าใจกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor: SEC)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ร่าง พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... (ครม. เห็นชอบ 12 มิ.ย. 2561)
แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา พ.ศ. 2560
ร่าง พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ (..) พ.ศ. ... หลังการรับฟังประชาพิจารณ์
(ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ....
แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั้งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
รายงานการติดตามผลการดำเนินการคณะกรรมการ กรอ. สมัย คสช. และรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พ.ศ. 2557 - 2559)
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ตามรอยพ่อ 
การประชุมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
บัญชีกระแสการโอนประชาชาติปี 2556
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์