ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

หมายเหตุ (Note) **

ในการนำข้อมูลของสำนักบัญชีประชาชาติ สศช. ไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

 Reproducing data and materials in this webpage is requested to be given their sources.

ข้อมูลสถิติ >> เศรษฐกิจ>> บัญชีประชาชาติ
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศรายไตรมาส
ข้อมูลล่าสุด (Latest Data)
 

ข้อมูลย้อนหลัง (Historical Data) สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่
Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2023 )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 3/2566
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 2/2566
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 1/2566
     
Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2022 )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 4/2565
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 3/2565
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 2/2565
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 1/2565
     
Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2021 )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 4/2564
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 3/2564
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 2/2564
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 1/2564
     
Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2020 )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 4/2563
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 3/2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 2/2563
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 1/2563
     
Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2019 )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 4/2562
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 3/2562
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 2/2562
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 1/2562
     
Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2018 )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 4/2561
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 3/2561
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 2/2561
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 1/2561
     
Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2017 )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 4/2560
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 3/2560
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 2/2560
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 1/2560
     
Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2016 )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 4/2559
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 3/2559
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 2/2559
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 1/2559 
     
Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2015 )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 4/2558
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 3/2558
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 2/2558
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 1/2558
     
Quarterly Gross Domestic Product Chain Volume Measures ( Year 2014 )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ 4/2557
     

ข้อมูลย้อนหลัง (Historical Data) สถิติผลิตภัณฑ์มวลในประเทศ รายไตรมาส แบบปีฐานคงที่ ปี พ.ศ. 2531

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2544
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2544
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2544
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2544 ( ฉบับแรก )
     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2545
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2545
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2545
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2545
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2545
     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2546
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2546
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2546
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2546
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2546
     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2547
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2547
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2547
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2547
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2547
     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2548
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2548
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2548
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2548
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2548
     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2549
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2549
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2549
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2549
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2549
     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2550
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2550
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2550
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2550
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2550
     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2551
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2551
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2551
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2551
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2551
     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2552
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2552
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2552
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2552
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2552
     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2553
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2553
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2553
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2553
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2553
     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2554
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2554
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2554
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2554
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2554
     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2555
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2555
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2555
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2555
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2555
     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2556
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2556
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2556
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2556
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2556
     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสปี 2557
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4/2557
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2557
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/2557
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1/2557
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์