ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
บัญชีประชาชาติ

สถิติ/ข้อมูลที่เผยแพร่ประจำ
  รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่
National Income of Thailand (NI)
  ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
Gross Regional and Provincial Product (GPP)
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส 
Quarterly Gross Domestic Product (QGDP)
  สต็อกทุนของประเทศไทย
Capital Stock of Thailand (B/S)
  บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย
Flow-of-Funds Accounts (F/F)
  ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
Input-Output Tables (I-O Tables)
     
องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ : เอกสาร บทความ ข้อมูล
  การจัดทำบัญชีประชาชาติภาครัฐบาล
  โครงการสนับสนุนให้จังหวัดจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด
  บัญชีองค์กรไม่แสวงหากำไร
Non-Profit Institutions Satellite Account of Thailand
  การจัดทำรายได้ประชาชาติของประเทศไทย อนุกรมใหม่
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส อนุกรมใหม่ แบบปริมาณลูกโซ่ (QGDP-CVM)
  ผลการจัดทำบัญชีประชาชาติของประเทศไทย ตามมาตรฐานสากล ค.ศ. 1993 เบื้องต้น
  คู่มือการประมวลผลสถิติบัญชีประชาชาติ
National Account Manual
  รู้จักบัญชีไทย
  ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ
Purchasing Power Parity
  จดหมายข่าว
NewsLetter
  สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน
Meeting/Seminar Reports
  เอกสารงานวิจัย
Research Papers
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์