ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หมายเหตุ (Note)
ในการนำข้อมูลของสำนักบัญชีประชาชาติ สศช. ไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
Reproducing data and materials in this webpage is requested to be given their sources.
ข้อมูลสถิติ  >>  เศรษฐกิจ  >>  บัญชีประชาชาติ >> 
ข้อมูลล่าสุด (Latest Data)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2565 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2022 Edition)
ตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2565 GPP CVMs Time Series Data 1995-2022 (Excel File)
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2564 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2021 Edition)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2564 Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2021 Edition
ตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2564 GPP CVMs Time Series Data 1995-2021 (Excel File)
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2563 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2020 Edition)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2563 Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2020 Edition
ตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2563 GPP CVMs Time Series Data 1995-2020 (Excel File)
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2562 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2019 Edition)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2562 Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2019 Edition
ตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2562 GPP CVMs Time Series Data 1995-2019 (Excel File)
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2561 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2018 Edition)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2561 Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2018 Edition
ตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2561 GPP CVMs Time Series Data 1995-2018 (Excel File)
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2560 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2017 Edition)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2560 Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2017 Edition
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2559 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2016 Edition)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2559 Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2016 Edition
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2015 Edition)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2015 Edition
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2557 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2014 Edition)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2557 Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2014 Edition
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2556 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2013 Edition)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2556 Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2013 Edition
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2555 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2012 Edition)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2555 Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2012 Edition
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2554 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2011 Edition)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2554 Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2011 Edition
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2553 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2010 Edition)
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2553 Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2010 Edition
     
วิธีจัดทำผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (GPP CVMs)
วิธีจัดทำผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (GPP CVMs)
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด อนุกรมเดิมแบบปีฐานคงที่ ปี พ.ศ. 2531 (Old Series: Fixed Base Year at 1988 Price)
GPP 1995 - 2009 (16 Sectors) (Excel File)
GPP 1981 - 1995 (11 Sectors) (Excel File)
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์