ยุทธศาสตร์ชาติ
รับฟังความคิดเห็น (HEARING)
 
  ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น อ่านร่าง เสนอ
ความคิดเห็น
ผลสรุป
ความคิดเห็น

1. ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... -
2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... -
3. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... คลิกเสนอความคิดเห็น -

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์