ภารกิจพิเศษ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ)
หนังสือแจ้งเวียนจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
     
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
เอกสารประกอบการประชุม ก.บ.ภ. / อ.ก.บ.ภ.
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ.ภาคกลาง)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก (อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)
     
สื่อประชาสัมพันธ์
วิดีทัศน์ - บอร์ดนิทรรศการ ในการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช.
     
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการระดมความคิดเห็นต่อร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ... (8 ธันวาคม 2563)
แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560-2565 ฉบับทบทวน (พฤษภาคม 2563)
การประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัด (ธันวาคม 2561)
เอกสารตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ธันวาคม 2561)
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนระดับภาค ปีงบประมาณ 2561 (Regional Forum)
     
การขับเคลื่อนการพัฒนารายพื้นที่
แม่ฮ่องสอนโมเดล
     
กฎระเบียบ
ประกาศ ก.น.จ. เรื่องยกเลิกประกาศ ก.น.จ. และเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) (17 พย.60)
ประกาศ ก.น.จ. เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) (17 พย.60)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 (17 พย.60)
     
กลไก
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 6 ภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ)
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์